, ,

Luftige planer om sykkelstamveg

Om sykkelveg på Nord-Jæren. Sendt inn til Stavanger Aftenblad, men ikke antatt.

I løpet av det siste året har planer om en ny sykkelstamveg mellom Stavanger og Sandnes blitt omtalt flere ganger, sist i Aftenbladet 4.januar. Stamvegen er tenkt anlagt langs motorvegen. Den skal gå gjennom Forusområdet, og det er et håp om at den skal bidra vesentlig til å redusere biltrafikken, og dermed køene, om morgenen og ettermiddagen, ved at 20% av de reisende til Forus, anslått til 12.000, skal sykle innen 2020-2023. Et kostnadsoverslag i 2010 hadde en prislapp på rundt 400 millioner kroner, mens det nå er antydet en dobling til 800 millioner. Spørsmålet er om dette er vel anvendte penger. Målsettingen er å redusere reisetiden (sykletiden) med 15%, og ifølge Aftenbladet vil dette bety 5 minutter mindre til Forus fra Madlavegen, og 10 minutter fra Grødem.

Sykkelstamvegen vil imidlertid mellom Madlavegen og Sandnes i all hovedsak gå utenom, eller i utkanten av, bebodde områder. Unntaket er Stavanger sentrum, samt områdene nord for Stavanger. Det er derfor lite trolig at 12.000 syklister vil benytte stamvegen, og selv halvparten er antakelig for høyt. Hvis 6.000 syklister benytter den hver arbeidsdag gjennom et helt år, betyr dette ca. 1,6 millioner reiser tur/retur. Antas det videre at årlige kapital- og driftskostnader tilsvarer 10% av investeringen, vil hver syklist koste ca. 50 kroner pr. dag.  Dette kan umulig være vel anvendte penger.

Fins det så noen alternativ? De fins, selv om de ikke er nevnt i Aftenbladets artikkel, eller Vegvesenets forprosjektrapport fra oktober 2012. Her er to alternativ fra Stavanger:

  1. Langs Hafrsfjorden
    Deler av denne strekningen er allerede anlagt som gang-/sykkelveg, og eventuelle flaskehalser eller farlige områder bør kunne forbedres raskt og billig. Områdene Grannes, Madlamark, Madla (ca. 25.000 innbyggere), samt vestsiden videre nordover vil her ha en langt raskere adkomst til Forus enn via sykkelstamvegen. Antakelig gjelder det også Tasta og Stokka/Sanddal, via turvegen langs Store Stokkavatn.
  2. Langs Gandsfjorden.
    Her er det bygd en ny turveg langs fjorden. Den dekker ikke hele strekningen mellom Stavanger og Sandnes, men kan gjøres vesentlig, og raskt, bedre med små midler. Dette er det vel også planer om uansett. Områder som med dette alternativet vil få en raskere, eller like rask, veg til Forus fra Stavanger, er Våland, Hundvåg, Storhaug, Hillevåg, Vaulen, Hinna og Boganes. I disse bydelene bodde det i 2010 rundt 80.000, eller mer enn 60% av Stavangers innbyggere.

Å planlegge og bygge en ny sykkelstamveg til 800 millioner kroner, og som ikke vil stå ferdig før etter 2020, kan ikke karakteriseres som annet enn luftige planer og ufornuftig bruk av ressurser. 

I tillegg til de to alternativene ovenfor kan det legges til et tredje, nemlig økt frekvens på dobbeltsporet og busser med samme frekvens fra nærmeste stasjon til henholdsvis Forus (og eventuelt flyplassen), sykehuset og universitetet. Dette kan eventuelt kombineres med at alle de 40.000 som arbeider på Forus får et Flexikort av sin arbeidsgiver. Med 12 kort som kan utgiftsføres hvert år, betyr dette en kostnad etter skatt på 220 millioner kroner for bedriftene (5500 kroner/ansatt). For de ansatte vil en slik ordning innebære en skatteutgift (40%) på 3.000 kroner/år. Som bonus kan resten av familien reise så mye de vil med buss utenom arbeidstiden. Ikke dårlig! Det offentlige vil endatil få 40 millioner i økte skatteinntekter, som de bør bruke til å gi rabatt på Flexikortet (ca. 15%).

Dersom det offentlige gjør det samme med sine ansatte på sykehuset og på universitetet, og helst alle andre, skal det noe til om ikke biltrafikken blir vesentlig redusert morgen som kveld. Som en ekstra bonus vil kollektivtrafikken gå raskere, og alle får tilgang til gode sykkel- og gangveier utenom de mest trafikerte tidene.

Ivar Sætre

Sivilingeniør, Stavanger

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar