page1image1807200

ET BEDRE ALTERNATIV ENN BYBANE FOR STAVANGER/SANDNES

Sivilingeniør Ivar Sætre Stavanger Januar 2011 Rev.1 November 2011

Dette er en rapport skrevet i 2010/2011 i forbindelse med planer om bybane i Stavanger. Mange av vurderingene er fortsatt aktuelle, selv om noen av forutsetningene er forskjellige i dag.

Spesielt er kapasiteten på jernbanen (dobbeltsporet), med bruk av matebusser, betydelig større enn dagens belegg.

SAMMENDRAG

1 BAKGRUNN
1.1 KVU – Konseptvalgutredning for Nord-Jæren

2 TOG+BUSS – ET ANNET ALTERNATIV2.1 Befolkningsgrunnlag

 1. 2.1.1  Passasjergrunnlag – strekning Stavanger – Sandnes
 2. 2.1.2  Passasjergrunnlag – strekning Sandnes – Vigrestad
 3. 2.1.3  Passasjergrunnlag for jernbanen

2.2 Kapasiteter for dobbeltsporet

 1. 2.2.1  Toghyppighet (2010)
 2. 2.2.2  Kapasitettsutnyttelse
 3. 2.2.3  Passasjerkapasitet
 4. 2.2.4  Matebusser
 5. 2.2.5  Behov for matebusser
 1. 2.3  Reisetider
 2. 2.4  Stoppesteder
 3. 2.5  Kostnader
 1. 2.5.1  Investeringer
 2. 2.5.2  Driftskostnader
 1. 3  VURDERING AV ALTERNATIVENE
 2. 4  KONKLUSJONER
 3. 5  REFERANSERER

APPENDIKS A:
Investeringer og driftsutgifter for alternativene i KVU

APPENDIKS B:
Totalt reisevolum pr. yrkesdøgn (2008)

APPENDIKS C:
Matebusser til og fra stasjonene Paradis og Mariero

APPENDIKS D:
Matebusser til og fra stasjonene i Jåttåvågen og Gausel

APPENDIKS E:
Matebuss J fra Gausel stasjon (samt rute nr.2) 28

SAMMENDRAG

Rapporten presenterer en analyse av et alternativ, Tog+Buss, til kollektivtrafikken mellom Stavanger og Sandnes, og resten av Jæren. Dette alternativet ble ikke analysert i Konseptvalgutredningen for transportsystemet på Jæren (KVU) i 2009.

Tog+Buss bygger i hovedsak på eksisterende infrastruktur ved å sørge for at den blir optimalt utnyttet. For aksen Stavanger-Sandnes er hovedtransportmidlet Dobbeltsporet, mens det sør for Sandnes er Jærbanen. For å utnytte jernbanens kapasitet, foreslås det opprettet et nett av matebusser som går i relativt korte rundturer til og fra jernbanens (Dobbeltsporet + Jærbanen) stasjoner.

Det er foretatt nærmere analyser av:

 • Befolkningsgrunnlag
 • Passasjergrunnlag langs jernbanetraseen (Dobbeltsporet og Jærbanen)
 • Kapasiteter for dobbeltsporet
 • Toghyppighet, kapasitetsutnyttelse og passasjerkapasitet
 • Behov for matebusser
 • Reisetider
 • Stoppesteder
 • Kostnader – Investeringer og driftskostnaderTil slutt er det gjort sammenligninger mot alternativene i KVU.Rapporten viser at Tog+Buss er et bedre alternativ en Bybanen, samt de øvrige alternativene

som ble vurdert i Konseptvalgutredningen for transportsystemet på Jæren (Oktober 2009):

 • Tog+Buss har betydelig større passasjerkapasitet enn Bybanen
 • Tog+Buss har langt større hyppighet enn Bybanen
 • Tog+Buss er lang billigere enn Bybanen
 • Tog+Buss kan igangsettes (realiseres) langt raskere enn Bybanen (nesten umiddelbart)
 • –  Av de kvalitative faktorer som er vurdert, er Bybanen ikke bedre enn Tog+Buss på noenpunkt
 • –  Tog+Buss vil forårsake minimale forstyrrelser i den daglige trafikken pga.anleggsarbeid i anleggsperiodenDet er i denne rapporten ikke sett nærmere på hvordan transportsystemet på den vestlige delen av Jæren (aksen Randaberg – Tananger – Sola), de nord-vestlige delene av Stavanger (Madla, Tasta) eller Sandnes Øst kan forbedres. Det er imidlertid ingen tvil om at flere av disse områdene, i større eller mindre grad, enkelt kan integreres i Tog+Buss.

1 BAKGRUNN

Bakgrunnen for rapporten er den pågående debatt i Stavanger (og på Nord-Jæren) om hvordan problemene knyttet til den økte biltrafikken i området skal løses.

I oktober 2009 ble det publisert en Konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren – med hovedvekt på byområdet, Ref. (1), i det følgende forkortet KVU.

KVU konkluderer med å anbefale at et bybanekonsept (Bybanen) blir lagt til grunn for videre planlegging av transportsystemet på Jæren. Det sies videre at Bybanen, i kombinasjon med jernbanen og alternativet ”Busway” i viktige korridorer, dermed vil utgjøre hovedinnretningen for videre utbygging av transportsystemet på Jæren.

Anbefalingene har ført til en omfattende debatt, i avisene i området og på folkemøter, med tildels meget kritiske innvendinger. Det som i første rekke er kritisert, er høye kostnader, og at det foreslås bygget en ny Bybane meget nært, og i hovedsak parallelt med, Dobbeltsporet på jernbanen mellom Stavanger og Sandnes.

Investeringsestimatet for Bybanen er på 23,1 milliarder kroner, 3,5 milliarder mer enn alternativet som er funnet nest best i KVU, ”Busway”. Disse estimatene er for det som benevnes som et ”Fullt utbygd konsept”, frem til 2027. For Bybanen er det lagt inn en første utbyggingsperiode frem til 2018 (nå høyst sannsynlig flere år senere), før oppstart. ”Busway” kan antakelig tas i bruk kort tid etter en beslutning, og utbygges gradvis. Det kan imidlertid innebære innføring av meget store busser (”megabusser”), med ekstra innkjøringsproblemer.

For kostnader i den første fasen henvises det til Tabell 1. Til sammenligning er i investeringen for en systemoptimalisering av dagens tilbud 0,1 milliarder kroner (se også

page7image1812576

Tabell 1).

Figur 1: Overordnet transportsystem på Nord-Jæren Ref. (1)

1.1 KUV – Konseptvalgutredning for Nord-Jæren

KVU har (i punkt 4.1) lagt følgende samfunnsmål til grunn:

”Et effektivt og miljøvennlig transportsystem som betjener dagens og fremtidig befolkning minst like godt som i dag”.

Dette målet er lite konkret: Det mangler både tidfesting og forbedringskrav. Noe av dette er riktignok utdypet senere i KVU (i Kapitel 5).

I KVU er det sett nærmere på 5 alternative konsept, se Figur 2: