, ,

Ja, legg ned dobbeltsporet

Stavanger Aftenblad 28.11.2011

21. april i fjor stilte undertegnede føl- gende spørsmål på debattsidene i Af- tenbladet: Skal dobbeltsporet nedlegges?

Det synes nå som svaret er klart: Dobbeltsporet bør nedlegges.

Forkjemperne for Bybanen står ubønnhørlig på sitt. Motargumente- ne preller av, uten å bli motsagt på en saklig måte. De ønsker et nytt trikke- spor mer eller mindre parallelt med dobbeltsporet, for et fremkomstmid- del som vil bruke mer enn dobbelt så lang tid mellom sentrum i Stavanger og sentrum i Sandnes som toget på dobbeltsporet. Ikke nok med det, for første fase skal det brukes 6 milliarder (unødvendige) kroner til et prosjekt som antakelig tidligst vil bli realisert i 2019/2020.

I Aftenbladet sist fredag, 25.11, kommer samferdselssjefen i Rogaland, Gunnar Eiterjord, i samarbeid med Sintef i Trondheim, med et nytt forslag: Direktebusser uten omstigning mellom Stavanger og Sandnes. Denne løsningen har tilsynelaten- de som forutsetning at det bygges to ekstra felt på motorvegen forbeholdt kollektivtrafikk. I avisartikkelen sies det klokelig nok ingenting om når dette eventuelt skal kunne realiseres, men prislappen er visstnok mindre enn 3 milliarder kroner. Det sies hel- ler ikke noe om reisetider. Forslaget er riktignok ikke ferdig utredet og skal bearbeides videre frem til neste år. I mellomtiden fortsetter nok bilkøene å øke jevnt og trutt. I lang tid, om forslaget blir vedtatt.

Dobbeltsporet er nevnt i artikkelen i Aftenbladet, men nærmest i en biset- ning. Undertegnede har ved flere an- ledninger påpekt at dobbeltsporet, i kombinasjon med matebusser i nær- området rundt dobbeltsporets stasjo- ner, med minimale kostnader har ka- pasitet til å ta unna all persontrafikk langs aksen Stavanger–Sandnes, og videre sørover langs Jærbanen. Anta- kelig i all fremtid. I tillegg kan denne løsningen settes ut i livet i løpet av må- neder. Det er utarbeidet en rapport om dette, som er sendt til flere offentlige instanser og politikere i området. Med ett unntak, uten respons.

Det er tydelig at mange, politikere og offentlige ansatte, ikke vurderer dobbeltsporet som et bidrag til løs- ning for kollektivtrafikken på Nord- Jæren. Ved å utnytte dobbeltsporet kunne imidlertid offentlige midler blitt benyttet til i langt større grad å bedre kollektivtilbudet utenom aksen Stavanger–Sandnes.

Man kan saktens lure på om politi- kere og offentlige ansatte fortsatt le- ver i den tro at reglene fra den gamle embedsmannsstaten fortsatt gjelder: Den Gud gir et embete, gir han også forstand.

Ivar Sætre Sivilingeniør, Stavanger