Metro kan ikke måle seg med Tog+Buss

Stavanger Aftenblad 4.10.2011

Sjefredaktør Tom Hetland spør i Aftenbla- det fredag 30.9 om løsningen for Bybanen ligger under jorda, dvs. en metro. Det er nok liten tvil om at dette er et nokså død- født forslag, selv om ideen om en ringbane via sykehuset og universitetet på Ulland- haug i kombinasjon med dobbeltsporet kan ha litt for seg.

Men uansett hvordan man vrir og vren- ger på det, vil hovedtrafikken også i frem- tiden gå langs aksen Stavanger–Sandnes, for biler på Motorveien og Rv 44, og for an- dre passasjerer med buss langs Rv 44 eller på dobbeltsporet. Konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet på Jæren vi- ser dette med all tydelighet. Fremtidig tra- fikkøkning vil, i tillegg til langs disse trasee- ne, hovedsaklig skje øst for Sandnes, langs Jærbanen sør for Sandnes og fra Stavanger sentrum mot nord/nordøst. Disse nye ho- vedårene kan eventuelt enkelt kobles opp mot det eksisterende dobbeltsporet, med ønsket transportmiddel, fra henholdsvis Sandnes og Stavanger stasjon. I første om- gang må de uansett betjenes med busser.

Det tredje alternativ

Hetland påpeker to svake sider ved konsep- tene for både Bybane og bussveg:

hh1. At de ikke utløser ny trafikk, dvs. at

det ikke åpner for nye trafikkårer.

hh2. At de begge går for langsomt.

Begge disse svakhetene kan nokså enkelt unngås med et tredje alternativ, som i til- legg nesten ikke koster noe sammenlignet med de andre alternativene: Tog+Buss. Det går enkelt og greit ut på å utnytte det eksis- terende dobbeltsporet optimalt ved bruk av matebusser til togets stoppesteder. Om an- tall stoppesteder etter hvert ble økt med to til, ett på nordre Jåttåvågen og ett på Lura, vil alternativet bli endra bedre. Alternativet kan om ønskelig startes umiddelbart, men noen av matebussene vil ha behov for egne bussfelt for å fungere godt.

Ullandhaug og flyplassen

Tog+Buss vil umiddelbart åpne for nye tra- fikkårer:

Til sykehuset, Universitetet og Stavanger innovasjonspark (iPark) vil det ta hhv. ca. 3, 8 og 10 minutter fra Paradis stasjon. Fra Stavanger og Sandnes til Paradis tar det til- svarende hhv. 2 og 15 minutter med toget. For alle som enkelt kan ta en sunn spaser- tur til jernbanestasjonen, vil dette antalig være et bedre alternativ enn bil. Det forut- settes at matebussene har samme hyppig- het som toget og er synkronisert slik at ven- tetiden blir minimal.

Sola flyplass vil tilsvarende kunne nås fra Gausel stasjon på 12–15 minutter, og reiseti- den fra stasjonene i Stavanger og Sandnes er hhv. 11 og 7 minutter. Det er med andre ord mulig å komme til flyplassen på mellom 20 og 25 minutter, forutsatt at flaskehalse- ne på Forusbeen blir fjernet.

Frekvens, punktlighet, pris

Å få de reisende til virkelig å benytte Tog+Buss vil selvsagt være en liten utfor- dring. Som kjent er gamle vaner vonde å vende. Men med tilstrekkelig høy frekvens, god punktlighet og en rimelig billettpris, skulle det ikke være så vanskelig. Vel og merke dersom viljen er til stede.

Ivar Sætre

Sivilingeniør, Stavanger