,

Fremtidens kostbare strømnett

Dette er en kommentar til innlegg i Stavanger Aftenblad 27.mars 2019.
Grethe Høiland, konserndirektør i Lyse, skriver i Aftenbladet 27.3 om det hun kaller “fremtidens grønne strømnett”.
Det er ingen som er uenige i at vi skal ha gode nettløsninger. Når Høiland skriver at “Kostnadsmessig er det fellesskapet, alle som er koblet på strømnettet, som betaler regningen” er nok langt fra “alle” enige. 
For alminnelig forsyning er det klart at alle bør være med. Men det nettet som skal til for dette, er i all hovedsak utbygd, selv om deler bør forbedres. Med den energieffektivisering som hele tiden pågår i de fleste hjem, f.eks. LED-lys og varmepumper, er det snarere slik at behovet for elektrisitet  vil avta. 
Store strømkunder som kraftkrevende industri har ofte behov for reserveløsninger og ny kraft. Det nettet de trenger skal selvsagt betales av industrien selv, og det har nok alltid vært tilfelle. Nye behov, som f.eks. forsyning til ladestasjoner for el-biler etc. er det urimelig at andre enn eierne av el-biler skal betale. Det kan gjøres ved en påslag pr. kWh og kW.
Antakelig den viktigste grunnen til at det er behov for å forsterke strømnettet, er nye vindkraftverk og kabler til utlandet. I begge disse tilfellene er det snakk om store, ofte kortvarige, variasjoner både i effekt (kW) og energimengde (kWh). Dette bør det være selvsagt at produsentene (vindkraftverk) og kjøperne (energiselskap og andre) i sin helhet bør betale for.
Lyse bes i denne forbindelse svare på følgende spørsmål:
  • Hva betaler norske vindkraftverk for tilgang til det norske stamnettet (som er betalt av norske strømkunder)?
  • Hva koster “oppblanding” av ustabil vindkraft i det norske stamnettet?
  • Hvordan kompenseres Statkraft/Statnett for å levere balansekraft (utjevning av vindkraft)?
  • Hva betaler vindkraftverk (og eventuelt andre) for transport av kraft til utenlandskabler?
  • Hva betales for transformasjon av veksel-/likestrøm ved start/ende av utenlandskablene?
  • Er kostnader for utenlandskabler belastet norske strømkunder, direkte eller indirekte?
Det er urimelig at norske strømkunder skal være med på å betale for vindkraft i Norge med utenlandske eiere, og med store skader på norsk natur. I tillegg bør alle subsidier til slik virksomhet fjernes.