,

FORNYBAR ENERGI – ET FEILGEREP

Dette innlegget er sendt til Stavanger Aftenblad, men ikke akseptert.

Det er liten tvil om at energiproduksjon, og mye av annen virksomhet, vil endres i kjølvannet av korona-pandemien. Ny adferd vil føre til at veksten i verdens energibehov vil reduseres, og i en periode til og med falle. På sikt er det likevel sannsynlig at energibehovet vil være tilbake på gammelt nivå, med en en ny og mer langsom vekst. Verdens behov for varer og tjenester vil ikke stoppe opp, selv om folk i rike land reiser mindre og reduserer sitt forbruk. Store deler av verden har fortsatt store materielle behov som må dekkes. Grunnlaget for dette er i første rekke energi.

All virksomhet bør drives så ressursvennlig som mulig. Det skaper størst verdier, som i neste omgang kan fordeles på flere. 

Rundt 80% av verdens behov for energi dekkes i dag av fossiler. Infrastrukturen for dette vil være intakt også etter korona. At oljeprisen i korona-perioden har falt grunnet stor produksjon og redusert etterspørsel, gjør at fossiler vil være det overlegent beste alternativet etter korona. 

For å oppnå klimamål satt i Paris i 2015, hevder mange at dett er en gyllen anledning til å satse på fornybar energi fra sol og vind. Men allerede før oljeprisfallet kunne ingen av disse energikildene konkurrere med fossiler uten betydelige subsidier og støtte. Næringer basert på subsidier er ikke fremtidsrettet, og innebærer at andre næringer må betale.

Klimaaspektet knyttet til fossil energi vil gradvis forsvinne. Utslipp av karbondioksid (CO2) har liten effekt på global temperatur. Den styres i hovedsak av naturlige variasjoner i strålingen fra sola. Mange hevder til og med at Jorda er på veg inn i en kaldere periode, grunnet lavere solintensitet de nærmeste år.

Utslipp ved brenning av fossile brensler kan imidlertid være skadelig. Det skyldes partikkelutslipp. Disse skadene reduseres betydelig ved moderne rensing, men ikke helt. Det kan derfor være riktig med en gradvis overgang til andre energikilder.

En overgang til fornybar energi er ingen løsning. Det skyldes både dårlig økonomi, og lite miljøvennlige løsninger. På sikt kan avfall fra solceller og vindkraftverk bli et betydelig problem.

En løsning som blir stadig mer aktuell globalt, er kjernekraft. Dette er stabil kraften, nærmest utslippsfri, og kan vise seg å være svært miljøvennlig. Det fins store mengder radioaktivt avfall fra gamle kjernekraftverk. Dette avfallet inneholder fortsatt over 90% av energien i uran, men kan ved moderne «breeder-reaktorer» brukes på nytt med høy utnyttelsesgrad. På den måten blir et tidligere miljøproblem fjernet, og kan gi energi i hundrevis av år. Redselen for radioaktiv stråling fra kjernekraftverk er ugrunnet. Kjernekraft er i virkeligheten den klart sikreste form for energi.

Moderne kjernekraftverk kan også bygges som små modulære reaktorer (SMR), og plasseres lokalt i langt større grad enn konvensjonelle kraftverk.

Drømmen om en fremtid basert på ulønnsom fornybar energi bør skrinlegges. Det innebærer også at offentlige institusjoner som Cicero og Nysnø kan nedlegges. Støtte til klimatiltak kan fjernes, og midlene i stedet brukes til tiltak for å skape ny næringsvirksomhet, i Norge eller andre plasser.

Ivar Sætre

Torvald Sande

Sivilingeniører

******************************************

Linker:

Del 1 av 3 artikler om ødeleggende grønn energi:

https://www.cfact.org/2020/05/19/wind-and-solar-weaknesses-part-i/?mc_cid=e9848045d1&mc_eid=313b6a6f24

Grønn energi ødelegger for insekt: https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/GGVWoB/insektene-trenger-hjelp

https://e24.no/den-groenne-oekonomien/i/QobV94/norge-har-fantastiske-muligheter-men-det-haster

https://www.aftenbladet.no/meninger/leder/i/LAEwP4/renere-energi-kan-gi-frre-konflikter

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/70OeX4/oljeindustrien-i-fritt-fall-den-verste-krisen-vi-noensinne-har-opplev