ANAKRONISTISKE KOMMISJONER

Innlegget nedenfor ble publisert i Stavanger Aftenblad den 27.desember 2022.

***********************************************

Regjeringen har nylig oppnevnt tre kommisjoner:

  • Forsvarskommisjonen
  • Totalberedskapskommisjonen
  • Energikommisjonen

De to første kommisjonene skal levere sin innstilling før sommeren 2023. Sistnevnte har fått utsatt frist til 1.februar 2023.

Kommisjonene har 15/16 medlemmer.

Av de 31 medlemmene i de to førstnevnte kommisjonene er det ingen teknologer. På tross av at kunnskap om teknologi er vesentlig for gjennomføring av beredskapstiltak, forsvarsmessige som totalt. Deltakerne har bakgrunn fra en rekke yrker og funksjoner, og kan sies å være representativt for samfunnet som helhet (utenom teknologi). Geografisk spredning er også rimelig god, selv om Oslo-området er overrepresentert  med ca. 1/3 av medlemmene.

Forrige forsvarskommisjon ga sin innstilling for over 30 år siden. Det er antakelig en vanlig periode for offentlige kommisjoner. I en tid med meget raske teknologiske endringer, og mulige eksterne (eller interne) farer og beredskap, kan det stilles spørsmål ved hvor relevante forslåtte tiltak vil bli. 

Det kan også reises spørsmål ved hvorfor det er opprettet to kommisjoner for aktiviteter som henger meget nært sammen. Dette er riktig nok nevnt i mandatet for Totalberedskapskommisjonen, som til og med ledes av en tidligere forsvarssjef. 

Beredskap lå tidligere under Forsvarskomitéen i Stortinget, men ble i 2009 slått sammen med Utenrikskomitéen. Beredskap ble da flyttet til Justiskomiteen.

Forskeren Cecilie Hellestveit sa følgende i et intervju i Dag og Tid 24.12.2021.

«Vi må få ein plattform der vi kan forhandle om korleis verda skal forvalte dei våpna  som teknologien no gir oss i rasande fart: autonome våpen frå drapsrobotar til stjernekrig, cyberbaserte masseøydeleggingsvåpen, manipulerende teknologier og syntetiske biovåpen.

Dette måkomme inn i meir styrte former – politisk, økonomisk og militært. Teknologien kjem med uendelege potensial, men òg med utsikter til den totale katastrofen». 

Det samme gjelder uten tvil den delen av beredskapen som retter seg mot ytre og indre farer som terror og andre forsøk på å skade samfunnet.

Norges Forsvarsforening har foreslått at ansvaret for beredskap bør flyttes tilbake til Forsvarskomitéen. Det er et godt forslag. Forsvar mot ytre og indre farer, inkludert en uberegnelig natur, er to sider av samme sak.

Det er gode grunner for å stille spørsmål med hvor hensiktsmessige «demokratiske» kommisjoner er for å analysere samfunnskritiske spørsmål om forsvar, beredskap og energi. Selv om kommisjonene har anledning til, og helt sikkert benytter seg av faglig ekspertise ved universitet, institutt etc., er det tvilsomt om konklusjonene blir de beste når de skal vurderes og besluttes av en relativt stor gruppe av demokratisk utvalgte personer. Få av dem kan ventes å ha stor dybdekunnskap.

Det fins selvsagt mange alternative måter å gjøre dette arbeidet på. Nedenfor er et forslag vedrørende beredskap:

  1. Opprett en totalberedskapskomité i Stortinget med ansvar for forsvar og beredskap.
  2. Velg representanter med faglig kunnskap om, eller dokumentert stor interesse for, de saker komitéen har ansvar for.
  3. I løpet av en Stortings-periode skal komitéen legge frem et forslag til en oppdatert strategi for totalbredskap for neste 4-årsperiode. Forslaget legges frem i det tredje året, og diskuteres/vedtas i Stortinget i det fjerde.
  4. Som grunnlag for den oppdaterte strategien skal komitéen benytte seg av tilgjengelig ekspertise ved universitet, faginstitutt og bedrifter etter behov, gjennom utsetting av definerte oppgaver.
  5. For å gi strategien et demokratisk innhold, opprettes databaser/nettsted der alle borgere gis anledning til innspill. Det er uten tvil et stort antall borgere med inngående kjennskap til flere sider av beredskapsaspektet som det bør lyttes til. 

Andre komitéer kan organiseres tilsvarende.

Pågående arbeid i kommisjonene er det liten grunn til å stoppe. Det er mulig å starte en omlegging allerede i inneværende Stortings-periode, med en full omlegging i neste periode (2024-2028).

På mange måter er store kommisjoner for samfunnskritiske spørsmål en anakronisme. Alternative løsninger bør vurderes.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

**********************************************************************

NOEN REFERANSER

Forsvarskommisjonen

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-forsvarskommisjon/id2892723/

Totralberedskapskommisjonen

https://www.regjeringen.no/no/dep/jd/org/styre-rad-og-utval/tidsbegrensede-styrer-rad-og-utvalg/totalberedskapskommisjonen/id2898016/

Energikommisjonen (ikke oppnevnt)

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oppnevning-av-energikommisjonen/id2900748/

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/energiforskningskonferansen/id2879520/

https://www.energi21.no

https://www.aftenbladet.no/meninger/kommentar/i/bGwP3v/energikommisjonens-mangler

Norges forsvarsforening

https://www.forsvarsforeningen.no/norges-forsvar/norges-forsvar-3-2019/det-nye-totalforsvaret/

Covid-19:

https://hemali.no/siste/les-dette-for-du-dommer-meg-den-uvaksinerte/

https://www.nrk.no/ytring/de-reddeste-blant-oss-1.15825222

Asle Toje (Denne teksten er bestilt og videreformidlet av Forsvarskommisjonen):

https://forsvaretsforum.no/meninger-sikkerhetspolitikk-usa/norge-ma-prioritere-nasjonale-interesser-over-utenrikspolitiske-fritidsaktiviteter/286760?fbclid=IwAR1RGiTOSG01zIZXpwDCjUyRGj8BDAuEnDyuSqVv6eQFZVrQeb_ukA6er_M

Jon Hustad (Denne teksten er bestilt og videreformidlet av Forsvarskommisjonen):

https://forsvaretsforum.no/beredskap-forsvarskommisjon-kronikk/dyrtid-for-forsvaret/286377

NOEN DATA

Forsvarskommisjonen

Statsforvalter Knut Storberget (Ap), Elverum Advokat/politiker

Leder LO Stat Egil Andre Aas, Jessheim LO-leder

Bystyremedlem Synne Høyforslett Bjørbæck (Rødt), Bodø Postdoktor

Postdoktor Kristin Ven Bruusgaard, Oslo Postdoktor

Områdedirektør NHO Christian Chramer, Tromsø Eksportrådet /NHO

Direktør Audun Halvorsen (H), Bærum Statssekretær Forsvarsdep.

Professor Sissel Haugdal Jore, Stavanger Professor risikostyring

Styremedlem Liv Signe Navarsete (Sp), Lærdal Politiker

Kommandørkaptein Espen Rasmussen, Bodø Militær

Student Benedicte Røvik (V), Hamar Jus-student

Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, Oslo Jurist

Styremedlem Silvija Seres, Bærum AI-forsker

Professor emeritus Rolf Tamnes, Oslo Forsker NUPI

Professor Øystein Tunsjø, OsloForsvarsstudier

Spesialrådgiver Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), Oslo Politiker

Beredskapsdirektør Tone Elisabeth Vangen, Bodø Jurist

Lærer Amy Brox Webber (SV), KirkenesLærer

Teknologer: 0

Forsvarstilknytning: 3

Jurist: 4

Sikringsbakgrunn: 1

Politiker: 2

Akademiker: 4

Næringsliv/LO: 2

Lærer: 1

Vi må få ein plattform der vi kan forhandle om korleis verda skal forvalte dei våpna  som teknologien no gir oss i rasande fart: autonome våpen frå drapsrobotar til stjernekrig, cyberbaserte masseøydeleggingsvåpen, manipulerende teknologier og syntetiske biovåpen.

Dette måkomme inn i meir styrte former – politisk, økonomisk og militært. Teknologien kjem med uendelege potensial, men òg med utsikter til den totale katastrofen.

Cecilie Hellestveit intervjuet i Dag og Tid 24.12.2021.

Totalberedskapskommisjonen

Pensjonert general Harald Sunde, Ringsaker, formann General

Medlemmer:

Ordfører Anne Rygh Pedersen, Tønsberg Politiker

Sikkerhetsdirektør Hanne Tangen Nilsen, Nittedal BI/Ingeniørhøyskole

Konsernsjef Christian Stav, Steinkjer Økonom/NT E-verk

Sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, Oslo Politiker/økonom

Politimester Ellen Katrine Hætta, Sør-Varanger Jurist

Direktør Jon Halvorsen, Nordre Follo Norsk folkehjelp

Direktør Cecilie Daae, Oslo  Lege

Forbundsleder Ola Yttre, Skjåk Ambulanseforbundet

Sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg, LillesandIT

Ordfører Ida Stuberg, Inderøy Jurist/sykepleier

Styreleder Anne Jødahl Skuterud, Gjerdrum Bonde

Professor Odd Jarl Borch, Bodø Økonom/IT

Statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker, TromsøLærer/politiker

LO-sekretær Are Tomasgard, LillestrømOperatør/politiker

Regiondirektør Tone Grindland, Stavanger NHO/Offentlig næringsvirksomhet

Teknologer: 0

Forsvarstilknytning: 1

Jurist: 2

Sikringsbakgrunn: 1

Politiker: 4

Akademiker: 1

Næringsliv/LO: 2

Lærer: 1

Helse/hjelpeorg: 3

 

Energikommisjonen

Lars Sørgard (leder) Jurist, professor NHH

Øistein Andresen i Eidsiva Energi Sivilingeniør (elektro)

Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund Statsviter

Sverre Gotaas fra Herøya Industripark Sivilingeniør (tekn.fysikk)

Anniken Hauglie fra NHO Økonom

Gyro Heia, som er ordfører i Birkenes Barnevernspedagog

Silje Ask Lundberg, tidligere leder i Naturvernforbundet Naturverner

Hans Erik Ringkjøb, som er ordfører på Voss Lektor?

Samfunnsøkonom Kjell Roland Økonom

Gudrun Rollefsen i Hammerfest Energi Økonom

Helene Seim fra Boliden i Odda Realist

Liv Monica Stubholt, som er jurist, tidligere statssekretær i OED Jurist

Berit Tennbakk, som er samfunnsøkonom Økonom

Are Tomasgard fra LOOperatør

Arve Ulriksen fra Mo Industripark Grønn økonom(?)

Teknologer/realister:3

Forsvarstilknytning:0

Jurist/statsviter:3

Sikringsbakgrunn:0

Politiker:2

Akademiker:0

Næringsliv/LO:2

Lærer:0

Helse/hjelpeorg: 0

Økonom:5