Klimaalarmisme i en blindgate?

Innlegg i Stavanger Aftenblad 2.11.2013 om klimaalarmisme.

Lektor Harald Liebich forsøker i Aftenbladet den 29.10.13 å fremstille FNs klimapanels (IPCC) siste rapport (IPCC5) som etablert vitenskap, mens motrapporten fra Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC) åpenbart betraktes som som tro, eller vitenskap i en blindgate.

Liebich begrunner dette blant annet med at IPCC5 inneholder «en 100 siders detaljert analyse av temperaturøkningen i havet». Rapporten fra NIPCC inneholder 96 sider med analyse (inkl. referanser) av hydrosfæren og havene (Hydrosphere and Oceans). Disse er også skrevet av internasjonalt anerkjente vitenskapsmenn, men uten politisk innblanding. Konklusjonen deres er at det ikke er tegn på noen signifikant eller aksellerert opvarming av havene, på tross av at atmosfærens innhold av CO2 økte med over 24 ppm (ca. 6%) i løpet av de siste 15 åra. Lufttemperaturen har som kjent heller ikke økt, stikk i strid med IPCCs prognoser.

At de som støtter seg til NIPCCs rapport plukker ut enkeltresultater er også helt feil. NIPCC-rapporten, på ca. 1200 sider totalt, tar for seg samtlige av IPCCs argumenter, og kommer i stor grad til motstridende resultat (se f.eks. sammendraget http://heartland.org/media-library/pdfs/CCR-II/Summary-for-Policymakers.pdf. Klimaalarmistene får forhåpentlig ikke et raseriutbrudd når de ser ordet Heartland). Hvem som til syvende og sist har rett, vil kun fremtiden vise, men den reelle utviklingen går i øyeblikket ikke alarmistenes veg.

At Liebich forsøker å sammenligne Klimarealistene med de såkalte kreasjonistene som står i motsetning til Darwins evolusjonsteori, får stå for hans regning. Men evolusjonsteorien opplever også i stadig større grad alvorlige motforestillinger. Som religionshistoriker og lektor Jørg Arne Jørgensen skriver i Aftenbladet 28.oktober om evolusjonsteorien: «det finnes en rekke empiriske og logiske brister, som i stadig større grad blir omtalt også innad i den akademiske verden», og «også spørsmålet om hvordan liv oppsto, mangler troverdig svar». Kanskje er det også her et mindretall av vitenskapsmenn som er på rett spor, ledet an av geofysikeren og vitenskapsfilosofen Stephen C. Meyer med bøkene Signature in the Cell og Darwin´s Doubt.

Ivar Sætre

Sivilingeniør, Stavanger