,

Bybanen – brev til Fylkestinget

Om Bybanen. Publisert i Stavanger Aftenblad 11.12.2012

Til representanter i Fylkestinget for Rogaland

Fylkestinget i Rogaland skal den 12. desember behandle transportsystemet på Nord-Jæren, basert på dokumentet «Sammenstillinger av konsekvenser og anbefalinger. KVU Transportsystemet på Jæren», av 10.10.2012 (KVU 2012).

Av de to hovedalternativene som ventes å ha størst fokus på Fylkestinget, er den bussbaserte løsningen (Busway) den klart rimeligste, med nesten dobbelt så stor nytte pr. budsjettkrone sammenlignet med bybane. Likevel er anbefalingene fra de fleste kommunene til fordel for bybane.

Med hensyn til konseptkrav og ikke prissatte konsekvenser er det ubetydelig forskjell mellom Busway og bybane, men til fordel for Busway. Hovedforskjellen i KVU 2012 ligger i vurderingene av regionale og lokale effekter. Basert på tema som vanskelig kan verifiseres, kommer her bybanen klart bedre ut enn Busway. Vurderingen av flere tema kan det imidlertid stilles store spørsmålstegn ved. Spesielt gjelder dette dersom det ved vurderingen av Busway legges mindre vekt på mega-busser, og større vekt på en effektiv og god samordning med toget (Jærbanen/dobbeltsporet). I dette tilfellet vil høyst sannsynlig Busway/Tog komme langt bedre ut enn en bybane. Spesielt gjelder dette følgende forhold:

  1. Umiddelbar implementering (hvis politikerne vil)
  2. Ingen ny langvarig byggeperiode med de trafikkproblemer dette vil medføre (bortsett fra utbygging av kollektivfelt som uansett må gjøres)
  3. Gradvis fjerning av flaskehalser for bussruter øst/vest (matebusser til toget og til viktige institusjoner som sykehuset (uansett ny plassering), universitetet og flyplassen.
  4. Høyst sannsynlig en bedre arealutnyttelse enn bybane. Store områder ligger allerede tett inntil toget. Utbygging i/mot Gandsfjorden, ved eksisterende og nye togstasjoner, er det dessuten ikke sett på i det hele tatt. At passasjerer er villige til å gå 200 meter lenger for å ta bybanen, sammenlignet med bussen (500 mot 300 meter), er dessuten en ytterst tvilsom antakelse. 
  5. Direkte influensområde for Busway/Tog er langt større enn for en bybane (se figur). 
  6. Langs hovedaksen Stavanger/Sandnes/Bryne/Egersund har toget den klart største kapasiteten og den beste løsningen.

Uansett bør dessuten Fylkestinget innse at følgende kritiske faktorer må oppfylles for å øke kollektivandelen:

  1. Høy frekvens – fortrinnsvis hvert 10.minutt i perioder med stor trafikk
  2. Enkel betaling (forhåndsbetalt) og akseptable takster (10/20 kroner)
  3. Full samordning mellom tog og buss

Og husk, det er ingen skam å snu for en riktig sak!

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

pastedGraphic.png