Bybanen bør gravlegges

Rogalands Avis 7.12.2012

Ellen Solheim har et innlegg i RA den 6.desember om «Bybanens skjebne». Hun er ihuga bybane-tilhenger, men kommer med en rekke synspunkt som ikke bør stå uimotsagt. Solheim trekker spesielt frem 3 argumenter hun mener taler for en bybane: Klima, fleksibilitet og kapasitet.

Klima

Solheim hevder at «det er en kjensgjerning at lite kan konkurrere med bybanen i forhold til miljø og klimautslipp». Det er ikke korrekt. Ved å gradvis innføre elektriske busser, hvilket idag er stadig mer vanlig rundt om i verden, er busser like miljøvennlige som en bybane i daglig drift. Både når det gjelder utslipp og støy. I tillegg kommer, som Solheim innrømmer, at en bybane er vesentlig mer kostbart enn et konsept basert på tog og buss. Hun er imidlertid muligens ikke klar over at det også er en direkte sammenheng mellom utslipp av klimagasser og kostnader, gjerne uttrykt som utslipp av klimagasser (CO2-ekvivalenter) som funksjon av brutto nasjonalprodukt (BNP). Ifølge FNs «Human development report, 2007» var dette for Norge ca. 12 tonn CO2/person, og 0,3 kgCO2/USD (omtrent som verdensgjennomsnittet). Det tilsvarer omtrent 50 gram CO2 pr. krone BNP. For hver millard kroner et bybaneprosjekt koster mer enn alternativet, slippes det altså ut ca. 50.000 tonn CO2 (klimagasser). Ikke nødvendigvis i Stavanger, men et eller annet sted i verden. Med en ekstra kostnad på 5 milliarder kroner,  kan det derfor antas at første fase av bybaneprosjektet, frem til 2020, vil føre til ca. 5 ganger så høye utslipp av klimagasser som det Stavanger har planlagt å redusere utslippene med i det samme tidsrommet (45.000 tonn).

Fleksibilitet

Solheim hevder også at «bybanens fleksibilitet er stor». Det er meget vanskelig å se at den er større enn for tog og busser (Busway). Selv med en ny bybane vil bussene måtte stå for en vesentlig del av kollektivtrafikken, og dermed fleksibiliteten. Hun fremhever dessuten at det er «viktig med gode kollektivknutepunkter», og nevner spesielt Stavanger sentrum, Jåttåvågen og Sandnes sentrum. Men alle disse er allerede stoppesteder for toget (dobbelsporet)! Å trekke frem forholdene i Bergen, er nok litt søkt. At «99% av bybanens brukere (i Bergen) er tilfreds med tilbudet», minner nærmest om resultatet av valg i det gamle Sovjetunionen.

Kapasitet

At «bybanen har større kapasitet enn et rent bussveg-konsept» er heller ikke korrekt. Selv om det kun regnes med busser, er dette tvilsomt. I alle fall når egne kollektivfelt er på plass. Men regnes det også med toget, er det fullstendig feil. Dobbeltsporet alene, mellom Stavanger og Sandnes, har kapasitet til å ta hele trafikken langs denne aksen (inkludert biltrafikken på motorveien) med avganger hvert 5.minutt.

Det er på tide at Solheim, og hennes meningsfeller, innser realitetene: At en bybane på Nord-Jæren er et galt konsept.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger