,

ARBEIDSPLASSER OG MATJORD

Nedenfor er en kommentar til planene om et stort datasenter på Kalberg og bruk av matjord på Nord-Jæren. Det er også en kommentar til tidligere planer om en bro over Gandsfjorden, og mulighetene dette kan gi for en utbygging av boliger og næringsvirksomhet på østsiden av Gandsfjorden. Det kan gi grunnlag for en sammenslåing av Stavanger og Sandnes, og skape et nytt kraftsentrum.

Det hersker liten tvil om at tallet på arbeidsplasser innen petroleum vil falle. Etter en topp rundt 2025 vil produksjonen gradvis falle, men fortsatt pågå i mange tiår. Arbeidsplassene innen drift vil derfor bestå i lang tid. Verre er det med utbyggingsvirksomheten. Den vil sannsynligvis reduseres raskt det neste tiåret. Ettersom den omfatter kanskje 75% av alle som arbeider innen petroleum, må det regnes med et kraftig fall i antall arbeidsplasser etter 2025.

Politikerne har etter hvert blitt innforstått med dette, og satser nå på 3 områder som de, og andre med dem, mener Norge kan bli verdensledende på:

  • Flytende havvind
  • Karbonfangst og lagring
  • Hydrogen som energibærer

Statsministeren skriver riktig nok i en kronikk i Aftenposten den 30. oktober at «Vår oppgave som politikere er ikke å opprette nye statlige selskap hver gang vi får en idé». Det vil imidlertid ikke mangle på statlig støtte for å få dette i gang. Tiden vil vise hvor gode disse investeringene blir, men subsidier skaper sjelden varig verdiskapende næringsvirksomhet.

Lokalt mener Næringsforeningen at «I løpet av få år er det mulig å skape minst 30.000 nye arbeidsplasser i Stavanger-regionen». Det er nok meget optimistisk. En del av dette er at det «På Kalberg i Time planlegges et datalagringssenter med mulig potensial for 58.000 årsverk over en tiårsperiode og 8300 faste nye arbeidsplasser fra 2032». Antakelig også meget optimistisk.

Et stort ankepunkt med utbygging på Kalberg er at dette betyr nedbygging av dyrket og dyrkbar matjord. Ett av argumentene for prosjektet er god tilgang på elektrisk kraft. Det produseres imidlertid lite kraft på stedet, bortsett fra ustabil kraft fra vindmøllene i nærheten. 

Nye datasentre er det antakelig behov for, men fins det bedre alternativ enn Kalberg? Her er et forslag.

Så godt som hele østsiden av Gandsfjorden er i dag ubebygd. Området er i hovedsak fjell, og lite egnet for jordbruk. Som boligområde er det kanskje det beste på Nord-Jæren, med flotte solforhold. Det er også gode muligheter for industri. Problemet er mangel på tilfredsstillende infrastruktur. Det er kanskje på tide å finne fram igjen planene om bro over Gandsfjorden. Sammen med en ny veg langs fjorden fra Sandnes til Hommersåk, og kanskje en tunnel mot øst gjennom fjellet, vil dette gi et godt grunnlag for nye boliger og industri.

Derom det i tillegg bygges en ny kraftlinje fra transformatorstasjonen på Kalberg til Hommersåk (ca. 10 km), kan det anlegges ny kraftkrevende industri, som datasentre, langs fjorden. Disse kan eventuelt legges direkte i dagen, eller inne i fjellet.

En løsning som skissert her, vil ikke berøre jordbruksjord på Kalberg, og vesentlig lette presset på dyrket og dyrkbar ellers på Nord-Jæren. Det vil i tillegg gi grobunn for annen ny virksomhet i området, basert på gründere og andre med initiativ,og et langt bedre storsentrum. 

REFERANSER

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/9Om8vW/norge-trenger-datasentre-og-datasentre-trenger-norge

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/gWPWMk/et-datasenter-paa-kvernaland-kan-bli-starten-paa-noe-stoerre

https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/lApbme/vi-kan-skape-30000-nye-arbeidsplasser-paa-faa-aar

https://www.dn.no/med-egne-ord/kvarner-stord/johan-sverdrup-feltet/lyse-kraft/kronikk-norsk-industri-og-naringsliv-star-ikke-stille/2-1-902774

Østsiden av Gandsfjorden. Flere foreslår det samme:

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/Gaj926/vil-at-jaeren-gjoer-som-nato-paa-rennesoey-og-bygger-i-fjell-langs-gand