ZERO realisme

Kommentaren nedenfor ble sendt til Stavanger Aftenblad, men ikke akseptert.

Et motsvar fra Sveinulf Vågane ble imidlertid tatt inn den 25.januar.

************************

Fagansvarlig for energi i klimastiftelsen ZERO hadde den 14.januar et innlegg med krass kritikk av Sveinulf Vågane (fra Motvind) i et tidligere innlegg om energi i Norge. Overskriften var «Vi må ha realistiske løsninger på klima- og naturkrisen».

Det kan stilles krav til realistiske løsninger at de må være:

  • nødvendige
  • teknisk gjennomførbare
  • ressursmessig økonomiske

Stadig flere stiller spørsmål ved om det er en global klima- og naturkrise. Mange mener at krisen er politisk skapt, og at det er politiske mål som søkes nådd. Her skal det ses bort fra dette, og ta som forutsetning at det eksisterer en «krise».

Zero mener at elektrifisering av sokkelen må løses ved havvind. Stadig flere innser imidlertid at dette er helt unødvendig. Full elektrifisering er nok teknisk mulig, men med meget høye kostnader. I det pågående prosjektet som Equinor har på Tampen (Hywind) er over 50% av investeringen direkte støtte, fra Enova og et industrifond. Driftsutgifter og ustabil kraft vil ikke bidra til bedre lønnsomhet. Dette er urealistisk.

Zero ønsker bygd en ny industri på land «som kan bidra vesentlig til omstillingen  av petroleumssektoren». Hva slags industri dette skal være, sies det ikke noe om, og om lønnsomheten sies det enda mindre. Realismen er godt skjult. 

For å nå politiske klimamål, mener Zero det trengs 50TWh mer kraft i 2030 for å realisere «grønne industriprosjekt». Det sies ikke direkte hvilke prosjekt, men dette er åpenbart batterifabrikker, hydrogen- og ammoniakkproduksjon samt tjenester til havvind. Dette er helt urealistisk dersom det skal legges bedriftsøkonomiske krav til grunn, uten betydelige subsidier. Subsidiert industri er hverken fremtidsrettet eller bærekraftig. Det går bare så lenge noen andre, petroleumsindustrien, betaler for det.

Petroleumsindustrien ønskes imidlertid lagt ned, og fossil energi erstattet med fornybar. De økonomiske konsekvensene av dette sier Zero ingenting om, men refererer til «seriøse analyser». Realismen i disse analysene kan det stilles store spørsmålstegn ved.

Zero nærmest harsellerer med Våganes (Motvinds) regnestykke for potensialet for, og økonomien i, energieffektivisering. Antakelig er realismen hos Motvind større enn hos Zero.

Zero mener at ny og ren energi i Norge kun kan skaffes med fornybar vind og sol. Selv for Norge er dette helt urealistisk, men vil høyst sannsynlig være mulig gjennom bruk av kjernekraft, i tillegg til energiøkonomisering. For Europa ellers er kjernekraft den eneste muligheten. Antakelig vil det også være meget lønnsomt.

For nye og bærekraftige arbeidsplasser må det stilles som krav at de skal være lønnsomme uten subsidier. Hva dette til slutt innebærer, er det få som vet i dag. Det som er sikkert, er at det vil være behov for en langt bedre nasjonal infrastruktur, i tillegg til rikelig tilgang på energi. Norge kan dekke dette behovet.

********************************

REFERANSER

Willis Eschenbach: https://resett.no/2021/05/06/hvor-er-klimakrisen/

Petter Tuvnes:   https://www.klimarealistene.com/2022/01/10/tilbakegang-for-tilbakestralingen/

Jan Emblemsvåg:

https://www.universitetsavisa.no/energisikkerhet-jan-emblemsvag-kjernekraft/kjernekraft-eller-energi-okonomisk-sjakkmatt/205598

Ivar Sætre: https://www.ivars.no/oljefond-og-velferd/

Nedenfor er en kommentar fra Tor Eriksen til innlegget fra ZERO (utheving av IS):

:Har prøvd å få inn innlegg i SA om IEAs rapport fra mai i 2021 om mineralbehovet ved overgang til grønn energi, men det er visst tabu å skrive om dette i Schibsted eide aviser? Vindkraft krever 10 ganger mer materialer pr levert kWt enn gasskraften som allerede er på sokkelen og kan brukes i flere 10-år fremover. Gruvedriften til vind-, solkraft og batterier krever 40 dobling av litiumutvinning, 25 dobling av grafittutvinning, 20 dobling av kobolt utvinning, mangedobling av kobberutvinning og utvinning av sjeldne jordarter etc. innen 2040. Tror Evang at dette skjer med mindre forurensning enn fra gassdrevne kraftverk i Nordsjøen? Eller kan det tenkes at denne gruvedriften vil forurense mer og drepe mer planter, dyr og mennesker enn hva olje og gassutvinning har gjort i historiens løp? 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/24d5dfbb-a77a-4647-abcc-667867207f74/TheRoleofCriticalMineralsinCleanEnergyTransitions.pdf