,

Velferd og oljefond

En forkortet versjon av denne artikkelen ble publisert i Stavanger Aftenblad 29.mai 2019

**************

En kontinuerlig debatt pågår om hvordan midlene i Oljefondet skal brukes. Det rådende synet er at selve fondet ikke skal røres, kun avkastningen med begrensninger gitt av den såkalte handlingsregelen.

Skal Norge få nytte av oljefondet, må oljepengene brukes. Spørsmålet er hvordan. 

Aftenbladet 26.januar 2018 hadde et innlegg med en «Utfordring til økonomene». Det er ikke registrert at utfordringen er tatt. Hovedpoenget var at alle midlene i Oljefondet egentlig er fordringer på utenlandske tjenester. Det betyr at en realisering av midlene kun kan skje ved kjøp av varer og tjenester i utlandet, og bruk av fremmed valuta. Midlene er skapt ved bytte av olje og gass mot fremmed valuta, hovedsakelig dollar. 

Norge bruker i 2019 rundt 250 milliarder kroner fra Oljefondet over statsbudsjettet. I tillegg bruker oljeselskap oljepenger i størrelsesorden 100-200 milliarder til drift og investeringer. Totalt brukes det rundt 80-85.000 kroner av oljepengene for hver innbygger i 2019. Dette tilsvarer rundt 300.000 kroner til hver familie, og kan betraktes som en skattefri inntekt (siden den går til alle).

Ingen kan peke på konkrete prosjekt eller saker oljepengene brukes på. De spres på forskjellig vis til befolkningen, og bidrar til en høyere levestandard. Da pengene til syvende og sist må brukes i utlandet, er det lettest å se dette i butikkene. I mange av disse er det vanskelig å finne en vare som er produsert i Norge. 

Er det slik vi ønsker et fremtidig Norge? Mange varer kunne vært produsert i Norge, og ført til et mer balansert næringsliv. To faktorer ting hindrer dette:

  • Lønnsnivået i Norge er mer enn 50% høyere enn land vi kan sammenligne oss med
  • En uforholdsmessig stor del av ansatte i verdiskapende virksomhet er ansatt direkte eller indirekte i petroleumsvirksomheten

En følge av dette er at antall ansatte i offentlig virksomhet i Norge er langt høyere enn i andre land. Det norske statsbudsjettet er visstnok 50% høyere enn det svenske, selv om folketallet er rundt halvparten.

Kan ubalansen endres? Det vil ta tid, men det er ikke for sent. Her skal det pekes på to saker:

  • Bruk oljepengene direkte til utbygging av infrastruktur
  • Start en planmessig reduksjon av det norske lønnsnivået

Det fins mange mulige tiltak for å bygge infrastruktur. Mest nærliggende er bygging av veger, jernbane og infrastruktur for datatrafikk. Mange mener dette vil føre til inflasjon, men det kan unngås/reduseres om utbyggingen hovedsak gjøres av utenlandske firma.  Det er nok vanskelig å svelge for svært mange. Resultatet av god infrastruktur, uten bompenger, vil imidlertid bli at norske selskaps konkurransekraft øker.

Å redusere det norske lønnsnivået er antakelig enda vanskeligere, men helt nødvendig om norsk velferd skal baseres på norsk verdiskaping. Det bør starte med redusert lønn og skatter i takt med lavere avgifter. I neste omgang er det helt nødvendig at offentlige tjenester blir effektivisert og redusert til et nivå som tilsvarer skatteinntektene. Dette vil kanskje innebære at en større del av velferden må overlates til den enkelte, direkte eller som en betalt tjeneste.

På sikt bør den norske velferdstaten i all hovedsak betales av innenlandsk verdiskaping, supplert med en balansert utenrikshandel. Det er også etisk riktig.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger

Noen referanser: 

Om Finland: https://www.nettavisen.no/okonomi/–slank-offentlig-sektor-til-finsk-niva-og-spar-628-milliarder-i-aret-da-klarer-vi-oss-uten-bompenger/3423697000.html