, ,

TOG FOR KONKURRANSEKRAFT

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad 7.mars 2020, under tittelen «Tog kan danke ut fly».

Tittelen i Aftenbladet kamuflerer hovedbudskapet: å legge forholdene til rette for et konkurransedyktig Norge, gjennom en ressurseffektivt infrastruktur. Nettutgaven har imidlertid en god tittel.

**********

Et nyord i 2019 var «flyskam», skapt av klimaaktivister som vil redusere flytrafikken, og gjøre det skamfullt å fly.

Om man er enig eller ikke i om flytrafikken har en klimaeffekt, er det udiskutabelt at flytrafikk er ressurskrevende. I gjennomsnitt brukes på en flyreise ca. 0,03 liter flybensin pr. passasjerkilometer. For en reise Stavanger-Oslo brukes ca. 15 liter pr. passasjer. En gjennomsnittsbil bruker rundt 30 liter bensin på den samme reisen. Det må altså være minst 2 personer i bilen for å konkurrere med flyet, og det tar minst dobbelt så lang tid, når tid til og fra flyplassen tas med. Fly er derfor et bedre alternativ enn bilen. Tidsmessig gjelder det også om bilen er elektrisk.

Fins det et bedre alternativ for middels lange reiser på land?

Selskapet Norsk Bane har, assistert av tyske Deutsche Bahn, gjennomført en rekke analyser av mulig innføring av høyhastighets jernbane i Sør-Norge. Disse analysene (i hovedsak gjennomført rundt 2010) viste at en høyhastighets jernbane både var teknisk gjennomførbar og økonomisk. Men rapportene lagt i en skuff av daværende samferdselsminister Marit Arnstad, uten noen faglig basert begrunnelse. Det var et alvorlig mistak.

Er høyhastighets jernbane fortsatt et aktuelt alternativ?

Basert på rapportene fra Norsk Bane er et høyhastighets jernbanenett meget fordelaktig. Et nett som forbinder Stavanger, Bergen, Trondheim og Ålesund med Oslo vil innebære en (dobbeltsporet) bane på i størrelsesorden 2000 km (se kartet). I motsetning til flyet, som sammenlignbart har 5 «stoppested» (flyplassene), vil en slik jernbane, i tillegg til endestasjonene, kunne ha over 50 stopp på mellomliggende stasjoner. Stasjonene vil alle ligge nært tettbygde sentra. Reisetid fra Oslo til de nevnte byene er ca. 2,5 timer, og kortere til mellomliggende stasjoner.

Det kan fastslås at tog tidsmessig er et klart bedre alternativ enn fly. Spesielt gjelder dette reisende med mellomstasjoner som utgangspunkt. Dette innebærer at arbeidsmarkedet utvides betraktelig, og kan bedre svært mange bedrifters konkurransekraft.

Kostnader for en (dobbeltsporet) jernbane er i størrelsesorden 4-500 millioner kroner/km. En 2000 km dobbeltsporet jernbane vil i så fall koste rundt 1000 milliarder kroner.

Dette er kostbart, men Norge er i den unike stilling at landet har råd til det. 1000 milliarder kroner er i dag mindre enn 10% av Oljefondet.

Et jernbanenett som antydet, kan gi en dramatisk bedret konkurransesituasjon for A/S Norge, og samtidig bidra til å oppfylle myndighetenes mål om reduserte fossile utslipp. Med stor sannsynlighet vil det føre til mindre biltrafikk, og en rekke vegutbygginger kan sløyfes.

Er så det skisserte nettet mulig å gjennomføre? Det hevdes at Kina bygger 1000 km jernbane i året. Da bør det være mulig å bygge 2000 km i Norge på 10 år, med utstrakt bruk av utenlandske entreprenører.

Et slikt nett vil være en meget god bruk av det norske Oljefondet, til stor nytte for fremtidig næringsvirksomhet, og norske borgere.

Det er fortsatt tid for et slikt prosjekt.

Ivar Sætre
Sivilingeniør
Stavanger

*************

Noen kilder:
Norsk Bane med en rekke rapporter: http://www.norskbane.no
Rapport fra Vegvesenet:
Noen norske prosjekt (2015):
17 km dobbeltspor langs Mjøsa til 300 mill/km (2015):
Leder i Aftenbladet 4.mars: https://www.aftenbladet.no/meninger/leder/i/1nbBBJ/med-ryggen-mot-st