,

Om teknologier som fødes og dør

Innlegg i Stavanger Aftenblad 30.9.2013 om energi og teknologi.

Professor Harald Røstvik hadde i SA18/9 en knusende omtale av fossil energi, og tegnet tilsvarende et tilsvarende rosenrødt bilde av fornybar energi. 

Her skal det ikke rakkes ned på fornybar energi, for flere former for dette kan sannsynligvis bli en god fremtidig energikilde. Men det må forutsettes at de i lengden er økonomisk bærekraftige. Det er det idag få som er, med unntak av vannkraft.

Røstviks omtale av det tyske grønne prosjektet inneholdt ingenting om konsekvensene så langt. Fra 2010 til 2012 økte andelen elektrisk strøm produsert med kull fra 41,8 til 44,8% (mens andelen atomkraft og gasskraft gikk ned). Fornybar energi økte sin andel fra 16,4 til 21,9%, vesentlig på grunn av kraftige subsidier (1,15 kr/kWh for solenergi og 0,70 kr/kWh for landbasert vindkraft). Gjennomsnittlig strømpris i 2012 på 2,02 kr/kWh, ble antakelig ikke høyere pga en langt lavere energipris fra kull.

Så spør Røstvik: «når må vi av hensyn til klima redusere de formidable subsidiene til fossil energi?». Han snur altså det hele på hodet. Røstvik utfordres herved til å liste opp de 5 (eller 10) viktigste subsidiene. Det er ikke nødvendig å nevne billig bensin i bl.a. Venezuela og Saudi Arabia, noe som like gjerne kan ses på som en utdeling av overskudd fra petroleumsvirksomheten til innbyggerne. 

Man kan like eller mislike den formidable velstandsøkningen som har skjedd i hele verden det siste århundret (se f.eks. nettstedet til Hans Røsling, www.gapminder.org).  Dette har skjedd nesten ene og alene pga. fossil energi. En liter olje frigjør ca. 10 kWh varmeenergi, og ca. 5 kWh hvis omdannet til elektrisk eller mekanisk energi. Dette kan sammenlignes med et menneske, som når det arbeider fysisk hardt kanskje utvikler 150W, eller rundt 1 kWh i løpet av en arbeidsdag. En liter olje inneholder altså energi tilsvarende minst 5 dagsverk hardt fysisk arbeid. Med en (idag meget lav) timelønn på 100 kr/time erstatter altså den fossile energien i 1 liter olje menneskelig arbeid tilsvarende minst 4000 kroner. Forhåpentlig vil det gå lang tid før vi må betale dette!

Det som egentlig har skjedd i løpet av de siste 100 år, er at fossil energi har subsidiert annet menneskelig arbeid. På den måten er det frigjort tid og ressurser til utvikling av alle sider av det velferdssamfunnet vi har idag. Dette gjelder også utvikling av metoder for å hente energi fra fornybare kilder som sol, vind og bølger, og geotermisk energi eller atomkraft.

Røstvik mener han vet hvilke teknologier vi må utvikle for fremtiden. Sannheten er at det vet han ikke, og våre politikere vet det antakelig i enda mindre grad. Fremtidens teknologi skapes i første rekke av ideer som oppstår hos et relativt lite antall personer, men fra et uendelig stort utfallsrom. Hva som blir levedyktig er det umulig å si idag. Men det er helt avgjørende at denne prosessen er fri, og ikke forsøkes styrt av overordnede planer.

Sivlingeniør Ivar Sætre

Stavanger