MOT NASJONALT SAMMENBRUDD ?

Boka «MOT NASJONALT SAMMENBRUDD – Norge i masseinnvandringens tid» kom ut på Document Forlag i 2019.

Boka er skrevet av journalisten og forleggeren Halvor Fosli. Den burde være obligatorisk lesing for alle norske politikere og ungdommer som kan komme til å leve i «det nye Norge».

Boka gir et skremmende bilde av hva som kan komme til å skje dersom det ikke raskt blir gjort betydelige endringer i dagens innvandringspolitikk. Det har allerede gått for langt, og det vil bli vanskelig å gjøre alle de endringer som er nødvendige. Forhåpentlig er det mulig.

Boka er relativt omfattende (438 sider inkludert noter), og det meste av de første to tredjedelene av boka kan synes vel ordrike, av og til kjedelige, men er stappet med konkrete fakta og sammenligninger med andre land, spesielt Sverige og UK.

De 6 siste kapitlene anses som de viktigste:

 • Den moralistiske eliten
 • Rikdommen og komforten som bedøver
 • Større realisme -noen praktiske skikkelser
 • Hvem er egentlig mest etisk?
 • En inkluderende nasjonalisme
 • Vi er ved veis ende

Appendikset med erfaringer fra førstelinjen i den kommunale flyktningetjenesten inneholder forfatterens referat fra samtaler med ansatte i denne tjenesten. At de ansatte har taushetsplikt om nesten alt de driver med, har vanskeliggjort skrivingen om dette for forfatteren. Det gir imidlertid et bilde av forhold som deter på høy tid å rette opp.

Den moralistiske eliten

I dette kapitlet stilles det spørsmål ved om Norges asylpolitikk er forpliktet på det kristne nestekjærlighetsbudet. Mange kristne hevder at landet er forpliktet til å ta imot asylsøkere å grunnlag av kristen etikk. Dette blir avvist i boka, og det konkluderes med at de som overfører nestekjærlighetsbudet til asylpolitikken i praksis vil bli en velgjører (mesén) for landets kollaps.

Boka kommer med sterk, og berettiget, kritikk av Jan Egeland i Flyktningehjelpen. Han har eksempelvis hevdet (i 2015/2016) at Norge må ta imot langt flere flyktninger fra Syria, og buke mer til nødhjelp enn de 500 millioner norske kroner som alt var gitt. Journalisten Asgeir Utland har ironisk kommentert Egeland slik: «Det er ikkje helg før Jan Egeland har redda verden».

Flere har sammenlignet dagens situasjon med nordmenns utvandring til USA rundt 1900, der USA ønsket seg innvandrere/settlere. Det er imidlertid klart at enhver sammenligning mellom dagens innvandring til Norge med tidligere norsk utvandring til USA, er helt misvisende.

Rikdommen og komforten som bedøver

Gjennom å spare grunnrenten («naturens bidrag») fra petroleumsvirksomheten har Norge i løpet av de siste 20 år lagt seg opp en finansformue på i størrelsesorden 10.000 milliarder kroner. Dette har fått mange, ikke minst innvandrerne, til å tro at Norge er uendelig rikt. I dagens situasjon er det derfor, for mange, ikke lett å få forståelse for at det er dramatisk når innvandringen koster et sted mellom 100 og 230 milliarder kroner hvert år.

Kostnadene med innvandringen kommer på toppen av kostnadene med den herskende klimapolitikken, og dens »sløsing med ressurser av verdenshistoriske proporsjoner».

Professor Terje Tvedt skrev i en kronikk i 2016 at «Vi lever i en tid da hevdvunne verdensbilder står for fall, og det blir stadig klarere at det er et økende gap mellom samtidens konfliktlinjer og det politiske lederskaps forståelse av dem».

Større realisme – noen politiske skikkelser.

Fosli antyder at jo lengre tid som går uten at politikken endres, desto mer sannsynlig er en koalisjon mellom «ytre høyre» og høyre-sentrum kan finne sted. Det skjedde i Østerrike. Politikere som kan lede an i en slik  koalisjon er Sylvi Listhaug (Frp), Torbjørn Røe Isaksen (H) og Ola Borten Moe. Det ville være interessant!. 

Hvem er egentlig mest etisk?

Jon Helgheim mener (2018) at det fins etiske argument for å avvikle asylsystemet slik det praktiseres: «Noen tolker FrP slik at de ikke ønsker å hjelpe, og synes det er greit at folk dør. Virkeligheten er at Frp mener måten det gjøres på i dag er en av årsakene til at så mange drukner i Middelhavet – det er det vanskelig å kommunisere.Noen forstår dette, noen ønsker ikke å forstå, og noen er ikke mottakelige for fornuft». «Vi ser bare de som har kommet …. , og glemmer helt det store flertallet som ikke er i Norge, som aldri har noen sjanse til å komme til Norge». Helgheim antyder at Frp kunne tenke seg å bruke 20 milliarder kroner ekstra i nærområdene, der man i alle fall kan hjelpe 10 ganger flere for samme sum».

Det er altså en etisk overlegen reform Helgheim tar til orde for.

Professor i statsvitenskap Janne Haaland Matlary har laget en lang liste med etiske problemstillinger rundt immigrasjon (DN 18.9.2018): 

https://www.dn.no/globalt/paul-collier/norge/europa/moralisering-og-migrasjon/2-1-421849 (innlegget til Matlary ligger bak betalingsmur)

 • Det er uetisk å forlate ditt hjemland dersom du ikke m
 • Det er etisk høyverdig å bygge sitt eget land, og som desperat trenger gjenoppbygging
 • Ingen har rett til innvandring, kun utvandring
 • Det er uetisk å belaste andre lands skattebetalere ved ulovlig innvandring
 • Ingen flyktninger har rett til statsborgerskap (kun midlertidig vern)
 • Det etisk riktige for asylsøkere er å reise hjem når forholdene har bedret seg
 • Kostnadseffektivitet er en bærebjelke i fornuftig forvaltning, og bør anvendes på bistand- og flyktningefeltet
 • Hjelp i nærområdene er mest etisk
 • Det er uetisk av et land å ikke ta imot egne borgere som har innvandret ulovlig i andre land, og det er uetisk å la andre lands skattebetalere betale for tvangsretur av andre lands borgere.
 • Det er uetisk hvis ens egen regjering ikke sørger for at illegal grensekrysning elimineres i en tid der terrorisme er et økende problem.
 • Det er uetisk og kriminelt å krysse en grense ulovlig
 • Det er uetisk at norske barn på noen skoler fremmedgjøres for sin egen kultur og sitt morsmål, mens der eliten bor, er norske elever i trygt flertall og opplæres i tråd med Grunnloven i den kristne og humanistiske kulturarven.
 • Det er uetisk å ha insentiver for farefulle asylreiser der asylantene «flås av grusomme menneskesmuglere».
 • Det er uetisk at de som får varig opphold i Europa, er de som har råd til asylreisen.
 • Det er uetisk å parkere store velgergrupper i vertslandene som uanstendige («deplorables»).
 • Det er uetisk for politikere å ta mer hensyn til andre lands borgere enn egne.
 • Det er uetisk å lure noen til å tro at Europa kan redde verden
 • Det er uetisk å være urealistisk.
 • Det er uetisk å ta del i godene i et land, og påberope seg rettighetene, men ikke gjøre pliktene som følger med

Listen kan gjøre enda lengre, og gjøres det i boka.

En inkluderende nasjonalisme

Om nødvendigheten av å skape en inkluderende nasjonalstat. Etablering av parallell-samfunn, spesielt av muslimer, må stoppes.

Vi er ved veis ende

Resultatet av norsk innvandrings- og integreringspolitikk til nå er: Velkommen til Hotell Norge AS, et all-inclusive- hotell i særklasse. Naiviteten har vunnet over realismen.

Faktum er at man kun kan integrere seg i et nytt land om man assimileres.

Migrasjon til Norge har størst sjanse til å redusere norsk tillit, velstand og verdiskaping.

Appendiks: Erfaringer fra førstelinjen i den kommunale flyktningtjenesten

Fosli har snakket med en rekke personer som arbeider i den kommunale flyktningtjenesten. På grunn av at disse har taushetsplikt i jobben, er det ingen av disse som kan stå frem med fullt navn. Det er også mye de selvsagt ikke kan snakke om i det hele tatt, for å beskytte klientene, men også av hensyn til: kolleger, etatsledelsen, familie og venner. Hensynet til kommunens rykte er også viktig. Dette er synd, men forståelig. Appendikset inneholder imidlertid mye informasjon som burde på de fleste til å undres på hva som er satt i gang.

Flyktningtjenesten er trolig en ukjent etat for svært mange.

Her er noen tall for kostnader flyktninger og asylsøkere koster Norge (i 2019):

Flyktning – 

enslige voksne

2 voksne m/2 barn Enslige mindreårige
2-årig Introduksjonsprogram 400000 800000
Kommunalt integreringstilskudd 1. år 237000 381000

(for de to voksne)

187000
– 2. År 242000 (ikke oppgitt)
– 3. År  172000 (ikke oppgitt)
– 4. År 85500 (ikke oppgitt)
– 5. år 71600 (ikke oppgitt)
SUM 1208000

Disse tallene er ikke fullstendige. I tillegg har mange ha rett til bostøtte og barnetrygd etter vanlige regler.

Siden mange ikke lærer seg godt norsk, har de store vansker med å komme i vanlig arbeid. De må leve på sosialtrygd, antakelig resten av livet. Mange, spesielt muslimer, er uvillige til å ta mange typer arbeid som er nedverdigende/forbudt i islam (haram) – mange nekter slikt arbeid.

Det er langt lettere å integrere kristne enn muslimer, men det er ikke lov å si dette.

Lokalaviser er ofte naivt multikulturalistiske, og er flinke til å skrive om innvandreres fester etc. ofte  meget ukritisk. Saklig og kontet drøfting av problem knyttet til bosetting og integrering er det mindre av.

De som lykkes i Norge, er gjerne flyktninger som ser at i Norge er det faktisk opp til en selv.

Et hovedpoeng for flyktningpolitikken må være at det er nordmenn som bestemmer norsk politikk, ikke flyktningene.