, ,

MÅ Norge bremse sin petroleumsproduksjon? 

Innlegg i Stavanger Aftenblad 16.12.2013 om norsk olje- og gassproduksjon.

(Norsk olje og gass er nødvendig)

Siviløkonom Odd Inge Godal skriver (12/12) i et svar til Gro Brækken i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass at det er helt nødvendig å bremse verdens produksjon av fossile bremser. I denne sammenheng foreslår han å stoppe norsk leting etter olje og gass. Brækken vil sikkert svare Godal, men nedenfor er noen kommentarer til Godals hovedpunkt.

Godals første hovedpunkt er at dersom ikke bremsene settes på (eller utslippene avklimagasser reduseres på annen måte) vil gjennomsnittstemperaturen på jorda øke med 3 til 5 grader. For dette utsagnet bruker han det internasjonale energibyrået (IEA) som sannhetsvitne. Men IEA bygger nok på rapportene fra det internasjonale klimapanelet (IPCC). Det er imidlertid ikke mer enn 10 år siden IEA predikterte at verdens oljeproduksjon i 2030 ville være på 120 millioner fat pr. døgn, en økning på ca. 50% fra 2003. Det gjorde de uten å ta noen forbehold om det var mulig å produsere så mye. Ettertiden vil nok vise at det ikke var mulig. Riktignok er produksjonen idag litt høyere, men det skyldes uventet økt produksjon av ukonvensjonell olje (tungolje og skiferolje). Produksjonen av konvensjonell olje har lenge vært på en nedadgående trend, som antakelig ikke kan snus.

Om temperaturen virkelig kommer til å stige så mye som IEA nå tror, er en annen sak. De siste 15-16 åra har IPCCs modeller avveket stadig mer fra den virkelige utviklingen, og det er modellene som er basis for prediksjonene. Modellene baserer seg på såkalte tilbakekoblinger mellom forskjellige fysiske prosesser, men det er ikke bevist at dette faktisk er tilfelle. Uten slike tilbakekoblinger vil jordas gjennomsnittstemperatur, ved en dobling av CO2-innholdet fra før-industriell tid, kun stige med noen tiendedeler av en grad. Og det er mange ting som tyder på at det er det som skjer, for temperaturen har snarere sunket enn steget de siste 15 åra. De observerte klimavariasjonene er kanskje mer sannsynlig styrt av endringer  i aktivitetene på solas overflate, solens og andre himmellegemers baner, spesielt månens. Det fins modeller basert på dette som samsvarer langt bedre med den virkelige temperaturutviklingen enn IPCCs modeller.

Det andre hovedpunktet hos Godal er nevnt i innledningen, at Norge, ved å redusere sin oljeproduksjon kan medvirke til å redusere de globale utslippene av klimagasser. Det er muligens korrekt, dersom ikke dette tapet av energi blir kompensert med økt bruk av kull. Dette er imidlertid høyst sannsynlig. De fleste fremtidsanalyser kommer til at, selv med en kraftig økning i produksjon av fornybar energi fra vannkraft, sol, vind, bølger etc., vil verdens bruk av fossile brensler i 2050 måtte være det samme som idag, for å dekke det økte energibehovet.

Godal foreslår ikke å stenge all norsk produksjon av olje og gass, kun å slutte med all leting. Siden Norge kun står for rundt 2% av verdens olje- og gassproduksjon, har dette selvsagt en minimal effekt. Det er kun en symbolsk handling, som endatil med stor sannsynlighet vil virke mot sin hensikt.

De virkelige problemene i dagens verden er hvordan det skal skaffes nok energi og mat til et stadig økende antall mennesker, når det også er et sterkt ønske om at de fattiges levestandard skal heves vesentlig. Da trengs norsk olje og gass, så mye vi kan produsere, i ennå lang tid. Det er selvsagt ikke til hinder for en fortsatt satsing på videreutvikling og økt produksjon av fornybar, og annen, energi. Olje- og gassressursene er tross alt begrensede, og stadig vanskeligere å fremskaffe.

En ting som Godal ikke nevner, er betydningen av CO2 for verdens matvareproduksjon. Planteveksten øker med økt CO2-innhold, og det at verdens matvareproduksjon har holdt tritt med (og kanskje gått raskere enn) befolkningsøkningen er for en stor grad på grunn av dette. I tillegg kommer en betydelig bruk av fossil energi til bruk i landbruksmaskiner og til produksjon av gjødsel.

Sivilingeniør Ivar Sætre

Stavanger