, ,

KJERNEKRAFT, MILJØ OG KLIMA

Åpent brev til EU

En lang rekke av organisasjoner som arbeider for miljø og aksept for kjernekraft som fremtidig energikilde, har sendt et åpent brev til EU, ved president Ursula van der Leyen (1), der der bes om at investeringer i kjernekraft blir stilt likt med andre «fornybare investeringer». 

Det er ikke vanskelig å være enig i hovedmålet med denne henvendelsen, å fremme investeringer i kjernekraft. Dette er i dag verdens eneste realistisk alternativ til fossil energi.

Sol og vind er ingen miljøvennlig løsning

En vesentlig mangel ved brevet, er imidlertid at de ikke nevner investeringer i kraft fra sol og vind med ett ord. I van der Leyens hjemland, Tyskland, er det imidlertid en økende skepsis til hva denne energiomleggingen, «die Energiewende», vil føre til (2). 

Flere har advart mot den usikkerheten og ustabile kraften som blir resultatet dersom sol og vind blir en for stor del av den totale krafttilførselen. Tyskland fikk en smakebit på hva det kan resultere i i februar 2021, og det samme skjedd blant annet i California. Hva det enorme antallet vindmøller og solpanel vil føre til for miljøet, gjenstår å se. Dersom kraft fra sol og vind i stedet blir erstattet av kjernekraft, vil slike problem forsvinne.

Velstanden skyldes fossil energi

I brevet til EU hevdes det at velstanden i Europa er truet av en fortsatt avhengighet av fossiler. Det er sannsynligvis galt. Fossile brensler truer ikke velstanden, den er tvert imot hovedårsaken til at velstanden har kunnet oppstå. At det er ulemper ved fossile brensler, skal imidlertid ikke underslås.

Karbondioksid (CO2) er et gode

Brevskriverne påstår at fossiler forårsaker utslipp av karbon (CO2) og luftforurensing, som fører til 1,5 millioner dødsfall bare i Europa hvert eneste år. Det faktum at levealderen i Europa, og resten av verden, har steget kontinuerlig de siste 100 år, hovedsakelig på grunn av fossil energi, nevnes ikke. Det er også fullstendig  galt å fremstille CO2 som en forurensing. Gassen er tvert imot en forutsetning for liv på jorda, og det synes ikke å være en øvre praktisk grense for hvor mye av gassen som kan tillates i atmosfæren. 

Partikler er skadelige, ikke CO2

Partikkelutslipp fra brenning av fossiler, i første rekke kull, er imidlertid en forurensing som fører til tap av liv. Dette kan reduseres vesentlig, selv for kull, ved moderne renseteknologi. Det beste alternativet er uansett å erstatte fossiler kjernekraft. Det gir ikke utslipp av partikler, og medfører liten eller ingen livstruende strålingsfare (3).

Global oppvarming skyldes i liten grad CO2

Brevskriverne understøtter fullt ut teorien om global oppvarming grunnet utslipp av CO2. Det er imidlertid stadig mer som tyder på at teorien er gal. Det er liten uenighet om at CO2 er en klimagass, og er medvirkende til at temperaturen på Jorda er ca. 35 grader høyere enn den ville vært uten  drivhuseffekten, der vanndamp betyr klart mest. Drivhuseffekten av CO2 avtar logaritmisk, og en dobling av mengden CO2 fra dagens nivå på vel 400 ppm er antakelig langt under 1 grad Celsius. Norske forskere hevder endatil at selv med 100% CO2 i atmosfæren, ville temperaturøkningen ikke være mer enn 0,15 grader Celsius (4).

 

Mer CO2 gir mer mat

Et økt innhold av CO2 i atmosfæren vil derimot føre til en betydelig økt planteproduksjon, og dermed også matproduksjon. Kanskje er dette til og med en forutsetning for å produsere nok mat til en stadig økende befolkning på Jorda.

 

Kjernekraft kan erstatte fossil energi – på sikt

For verden vil det være en fordel å redusere bruken av fossil energi. Det er derimot ingen overhengende fare for noen katastrofe. Eventuelle problem kan uansett avverges ved en gradvis tilpassing til klimaendringer, som foreslått av danske Bjørn Lomborg. Han har brukt data fra nobelprisvinneren i økonomi (om klima), William Nordhaus. Økt temperatur og mer CO2 har både fordeler og ulemper, og Lomborg har funnet at den økonomisk optimale temperaturøkningen er på 3,75 grader Celsius – og det kan skje ved bruk av fossil energi. Paris-avtalen, som politikerne ivrer for, vil bli enormt dyr, med liten eller ingen temperatureffekt (5).

På sikt vil det likevel være både en fordel og nødvendig å redusere avhengigheten av fossil energi. Den beste måten å gjøre det på, er å gradvis erstatte fossil energi med moderne kjernekraft. Energi fra sol og vind (og bølger) er et stort feilgrep, og bør helst stanses umiddelbart.

Sola og planetene styrer klimaet på Jorda

Klimarealistene i Norge, og flere andre, hevder at det er «sola som styrer klimaet». At alt liv på Jorda avhenger av strålingen fra sola, er hevet over enhver tvil. Klimavariasjoner på grunn av varierende solflekkaktivitet, er en del av dette bildet. At solflekkene varierer i perioder på 10-12 år, kan imidlertid bare være en del av bildet. Teorien som er fremsatt av Harald Yndestad, med planetbevegelser som påvirker havstrømmer, og dermed klimaet, er mer overbevisende. Dette forklarer det varierende klimaet på Jorda over tusener av år (6). 

At Yndestads teorier også peker mot en kommende kald periode, fra rundt 2030, bør bekymre langt mer enn den oppvarmingen som IPCC, og mange med dem, frykter.

Fremtiden er energi

Ingen kan være uenig i brevets hovedkonklusjon om at «energi er livsblodet i våre samfunn, og det må sikres at denne kritiske saken håndteres riktig – og på rett nivå».

REFERANSER

(1) Åpent brev til EU
https://www.voix-du-nucleaire.org/en/46-environmental-ngos-request-nuclear-energy-fair-recognition-in-the-european-taxonomy/

(2) Energiewende

https://notrickszone.com/2021/03/31/explosive-german-government-audit-report-energiewende-has-become-a-danger-for-all-of-germany/

(3) Fukushima

https://wattsupwiththat.com/2021/03/26/we-should-learn-what-lessons-from-fukushima/

(4) Drivhusgassen CO2

https://notrickszone.com/2021/04/01/physicists-lab-experiment-shows-a-co2-increase-from-0-04-to-100-leads-to-no-observable-warming/

(5) Bjørn Lomborg

https://www.youtube.com/watch?v=otsJno55J0g

(6) Harald Yndestad

https://www.climateclock.no