, ,

Karbonfangst helt unødvendig

Den Norske regjering planlegger å gi klarsignal for storskala karbonfangst og lagring. Dette er er kommentar til planene.

Karbonfangst og lagring (CCS) har vært diskutert i lang tid. CCS var foranledningen til Stoltenbergs «månelandingsprosjekt» på Mongstad. 8 milliarder skattekroner ble kastet bort. Det ble imidlertid ikke slutt med det. Forkjemperne for CCS har ført idéen videre, med 3 industriprosjekt for fangst av CO2. I tillegg er det boret en brønn i Nordsjøen for injeksjon av CO2. Hundrevis av millioner kroner brukes derfor fortsatt på prosjektet. Det håpes på milliarder.

CCS går ut på å skille ut og samle opp gassen CO2, som slippes ut ved forbrenning. Gassen kjøles så ned (eller utsettes for trykk) for transport til et sted der den via rørledninger kan pumpes ned i et egnet underjordisk reservoar for langsiktig lagring. Ved å stanse økt innhold av CO2 i atmosfæren, mener mange at en fremtidig global oppvarming av Jorda kan reduseres eller elimineres. Det fins imidlertid ingen vitenskapelige bevis for at dette vil ha noen vesentlig virkning på Jordas temperatur. Mange mener at CO2 har en helt uvesentlig innvirkning. Temperatur- og klimavariasjoner er naturlige, i all hovedsak styrt av endringer i strålingen fra sola.

Selv om økt innhold av CO2 i atmosfæren skulle føre til en høyere temperatur, og det derfor er ønskelig med reduserte utslipp, er det andre og langt mer effektive metoder for å fjerne CO2. Ved naturlige metoder. Fotosyntesen er en mektig kraft. Hvert år, fra mai til september, minker innholdet av CO2 i atmosfæren, tross menneskeskapte utslipp fra brenning av fossiler. Totalt antas det at plantene tar opp 5-6 milliarder tonn CO2 hver vekstsesong, tilsvarende ca. 15-20% av totale årlige utslipp.

I Norge regnes det med at skog og skogsjord har et netto årlig opptak av rundt 25 millioner tonn CO2. Det tilsvarer omtrent 50% av Norges totale utslipp, men verdsettes ikke noe sted. Samtidig betaler Norge milliarder for å hindre hogst i tropisk regnskog, slik at fotosyntesen der kan fortsette. Opptak av CO2 i norske skoger har den samme effekten, men betyr altså ingenting. Forstå det den som kan!

Mange mener at CO2-innholdet i «før-industriell» tid på rundt 280 ppm er en naturlig tilstand, mens dagen nivå på rundt 410 ppm er altfor høyt. Faktum er at innholdet av CO2 i atmosfæren i tidligere tider har vært betydelig høyere, opp til 15-20 ganger så høyt. Et innhold på 280 ppm er lavt. Under istiden var det så lavt som 180 ppm, på grensen til at plantene dør – og da vil alt liv dø.

Et annet spørsmål er om Jorda ville vært i stand til å brødfø dagens 7,8 milliarder mennesker, dersom innholdet av CO2 i atmosfæren igjen blir så lavt som 280 ppm. Høyst sannsynlig ikke. Økt innhold av CO2 vil derimot gi enda større avlinger.

Globalt sto CCS i 2018 for ca. 43 millioner tonn fanget CO2. Det meste av dette ble brukt til injeksjon for økt oljeutvinning. Til sammenligning har biosfæren et årlig netto opptak av 5000 milliarder tonn (mer enn 100.000 ganger så mye). Totale menneskeskapte utslipp er litt under 40 milliarder tonn.

Den «grønne» industrien og det «grønne skiftet» blir smått i møte med naturen. Om det skulle være ønskelig å «fange» CO2, er skogplanting langt mer effektivt enn CCS – og mye billigere.

Oppbyggingen av en industri basert på CCS bør derfor stoppes – umiddelbart. Det vikarierende argumentet om «nye arbeidsplasser» kan heller ikke brukes. Antakelig vil skogplanting gi arbeid til langt flere.