Stavanger Aftenblad 23.8.2011

Om ny bybane i Stavanger

Rune Kloster Tvedt fra SV forsøker i Aftenbladet den 17.august å forsvare at Bybanen er det beste alternativet for en langsiktig utvikling av kollektivtrafikken på Nord-Jæren. Han tar for seg 4 påstander, og hevder at

  • Bybanen ikke er et pengesluk
  • krav om konseptvalgutredning (KVU) har vanskeliggjort planleggingen
  • Bybanen er et godt redskap for langsiktig byutvikling
  • Bybanen er godt for miljøet

I rapporten TOG+BUSS er det dokumentert at optimalisert bruk av Jærbanen kombinert med matebusser

  • er langt billigere enn Bybanen
  • har betydelig større passasjerkapasitet enn Bybanen
  • kan få langt større hyppighet enn Bybanen
  • kan igangsettes umiddelbart, langt raskere enn Bybanen
  • mht. kvalitative faktorer er like godt eller bedre enn Bybanen
  • vil forårsake minimale forstyrrelser i den daglige trafikken pga. anleggsarbeid i årevis

De store partiene i fylket, og noen offentlige etater, har mottatt rapporten, og kan lese begrunnelsene der. Det ville vært interessant å se om noen kan imøtegå disse konklusjonene med konkrete tall, og ikke bare politiske talemåter. Til de påstandene Kloster Tvedt tar for seg, kan det kort kommenteres følgende. 

At Bybanen er et pengesluk dersom den ikke er nødvendig, er antakelig ingen uenige i. Ettersom første trinn i bygging av en Bybane er omtrent identisk med Jærbanen, kan dette fastslås. Selv om en Bybane ligger litt lengre fra Gandsfjorden enn Jærbanen, vil høyst sannsynlig også den være avhengig av matebusser for å få et høyt passasjerantall. Da er forskjellen mellom Bybanen og Jærbanen minimal. I begge tilfellene må matebussene ha samme hyppighet som toget/Bybanen, og det vil være  lite eller intet behov for store busser.

At krav om KVU har vanskeliggjort planleggingen av Bybanen kan vi ta med stor ro. At politiske beslutninger blir stilt under en faglig lupe er ikke annet enn riktig. 

Det hevdes at Bybanen vil bidra til en bedre langsiktig utvikling og fortetting langs noen hovedkollektivakser. Det vil selvsagt TOG+BUSS også gjøre, bare langt raskere, fordi det vil være tilgjengelig større økonomiske ressurser tidligere. Dessuten vil det, om ønskelig, være mulig å sette i gang jernbaner (tog eller Bybane) fra jernbanestasjonene i Stavanger og Sandnes, eventuelt også Gausel, når som helst.

At Bybanen er et bedre miljøalternativ enn TOG+BUSS er helt galt. Jærbanen er allerede elektrifisert, og antakelig mer miljøvennlig enn Bybanen noen gang kan bli. Matebussene kan når som helst gjøres elektriske. Den nylig innførte ringruten i Stavanger sentrum, Nullen, burde forresten vært elektrisk fra første dag.

At pengene som spares ved ikke å beslutte bygging av Bybanen vil bedre mulighetene for Rogfast og et landfast Ryfylke er det liten tvil om. Ryfast bør imidlertid byttes ut med broer, først over Gandsjorden og deretter over Høgsfjorden.

Men først og fremst vil et nei til Bybane gjøre det lettere å bedre kollektivtilbudet på Nord-Jæren utenom aksen Stavanger-Sandnes-Egersund.

Sivilingeniør Ivar Sætre

Stavanger