HAVVIND OG NORSK ENERGI

Dette er en kommentar til Regjeringens nylig fremlagte planer om satsing på havvind.

Kommentaren er sendt til Stavanger Aftenblad som leserinnlegg, men ikke antatt.

*********************************

Regjeringen la den 11. mai frem planer om en storstilt satsing på havvind på norsk sokkel. Innen 2040 skal det tildeles areal for en samlet effekt fra havvind på 30000 MW. For å realisere dette, må det bygges 1500 vindmøller, hver på 20 MW. Med en kapasitetsutnyttelse på 50% (i gjennomsnitt full effekt halve tiden) vil det gi en produksjon på i overkant av 100 TWh, tilsvarerende 2/3 av normal norsk vannkraftproduksjon.

Med 2 km (10 ganger høyden) mellom hver vindmølle vil vindparken(e) dekke et areal på ca 6000 km2. Konsekvenser for skipstrafikken og sjøfugl er ikke nevnt i planene, men må utredes.

Planlagt utbygging blir ikke billig. Hywind Tampen har en (foreløpig) kostnad på ca. 60.000 NOK/kW. Med denne kostnaden blir prisen på Regjeringens planer rundt 1800 milliarder kroner (20% av Oljefondet). I tillegg kommer kraftnettet for å koble vindparkene til strømkundene, og ikke minst kraftverk (eller batteripakker) for å sikre stabil strømforsyning (balansekraft) når vinden ikke blåser. Regjeringen nevnte ikke dette den 11. mai.

Regjeringens planer, ligner mye på den tyske energiomstillingen de siste 20 år (som er 2-3 ganger så stor). Med katastrofale konsekvenser vil mange si. Det er meget sannsynlig at denne omstillingen har ført til de enorme svingningene (og kaoset) på det europeiske kraftmarkedet det siste halvåret. 

At dette gjorde Tyskland avhengig av russisk gass, og kanskje muliggjorde det russiske angrepet på Ukraina, har i etterpåklokskapens lys vært et stort mistak. Når EU-sjefen Ursula von der Leyen nå vil gjøre Tyskland og EU uavhengige av russisk energi med med sol og vind, vil det antakelig gjøre vondt verre.

En norsk el-kraftingeniør, med god kunnskap om Tyskland, skrev allerede i 2016 om den tyske energiomstillingen, og hvor galt det ville komme til å gå. Dessverre fikk han rett.

Det kan med god grunn stilles spørsmål ved om utbygging av havvind i det hele tatt er nødvendig for Norge. Organisasjonen Motvind Norge ga i 2021 ut rapporten Energi&Natur, med denne konklusjonen: «Norge kan fullelektrifisere fastlandet og, kombinert med biogass, drifte kysttrafikken innen 2050 uten ytterligere bygging av vindkraft og nye vannkraftverk, og samtidig ha store mengder energi tilgjengelig for industri og andre formål».

Utveksling av energi med naboland bør være en naturlig del av norsk energipolitikk. Det er imidlertid ingen primæroppgave for Norge å forsyne våre naboland med store mengder energi. Det er det enkelte lands egen oppgave.

Dersom det likevel skulle bli mangel på energi i overskuelig fremtid, fins det bedre alternativ enn havvind: moderne kjernekraftverk. Slike verk er allerede  kommersielt tilgjengelige til langt lavere kostnader enn vindkraft til havs. Nye varianter, små modulære reaktorer (SMR), er under utvikling over hele verden, og vil være hyllevare i dette ti-året. Dette er kraftverk som krever langt mindre plass enn vindkraft, de har en lang lengre levetid, og leverer stabil kraft. I Norge kan de i tillegg bygges inne i fjellrom for ikke å ta opp dyrebart areal, og de kan plasseres i nærheten av tettbygde strøk slik at behovet for overføringslinjer reduseres.

Den viktigste oppgaven for en stat er å sikre innbyggerne tilgang til stabil og rimelig energi. Det gjøres ikke med utbygging av vindkraft, hverken til havs eller på land. Å bruke nye arbeidsplasser som argument for utbygging av havvind er et blindspor. Nye arbeidsplasser kan ikke baseres på subsidier og offentlig støtte – det bidrar kun til å undergrave eksisterende arbeidsplasser. 

I tillegg til energi er det en hovedoppgave for Staten å legge til rette for nyetableringer gjennom utbygging av en god infrastruktur. Til det er Oljefondet et fantastisk redskap. Etter ti-år med overføring av industriell virksomhet til Asia, er det nå tid for å bygge opp igjen et balansert arbeidsliv, der økt grad av selvforsyning er sentralt.

Det er et stort paradoks at grunnlaget for omstillingen til fornybar energi (sol og vind), den såkalte «klimakrisen» er stadig mer usynlig. Det skrives og snakkes det altfor lite om i norske media.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger56f5

 

REFERANSER:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kraftfull-satsing-pa-havvind/id2912297/

https://www.tu.no/artikler/naturhensyn-ma-vike-nar-eu-vurderer-hastebehandling-av-fornybar-prosjekter/519457?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-05-12

https://www.tu.no/artikler/regjeringen-vil-tildele-omrader-for-havvind-for-30-gw-innen-2040-i-norge/519422?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-05-12

Oddvar Lundseng  m.fl:
https://miljomytene.no/2021/06/23/sannheten-er-at-energiewende-er-i-ferd-med-a-mislykkes/#comment-579

https://www.ivars.no/et-balansert-samfunn/