,

GLOBAL ENERGI

Figuren viser utviklingen i verdens produksjon av primærenergi fra 1965 til 2017. Endringen i 2020 er liten. Fornybar energi (sol, vind og vannkraft) utgjør ca. 10%, og av dette er 70% vannkraft. Paris-avtalen i 2015, og nye mål basert på denne, tilsier at bruken av av fossiler (olje, gass og kull)  skal reduseres med 30% innen 2030 og 80% innen 2050. Realismen i slike mål er meget liten,  og antakelig er de umulige å nå.

Figur 1

Hovedgrunnen til de mål som ble satt i Paris, er teorien om at utslipp av CO2 vil føre til en katastrofal global oppvarming. Mange avviser dette på vitenskapelig grunnlag, og teorien er derfor usikker.

Det er mulig at avgasser og partikler fra fossile brensler kan være skadelige, og på sikt kan derfor andre former for primærenergi være ønskelige. Utslipp kan uansett bedres gjennom rensing. På sikt bør imidlertid renere energi være et mål. Det må skje gjennom utvikling av konkurransedyktig energi, som kan produseres uten bruk av subsidier. Ellers vil verden oppleve en redusert velferd.

Grunnlaget for den betydelige velstandsøkning som har funnet sted de siste 100 år har vært fossil energi. Som figuren viser, er det lite sannsynlig at dette vil endres på kort sikt. Med økt befolkning på Jorda vil bruken av fossiler antakelig fortsatt øke de neste 10-år.

Som et ledd i kampen mot global oppvarming, er sol og vind fremmet som gode alternativ for energiproduksjon. Men sammenlignet med eksisterende former er disse hverken mer økonomiske, sikrere eller mer miljøvennlige. Spesielt gjelder dette sammenlignet med kjernekraft.

Kjernekraft har hatt et dårlig rykte siden kampen mot atombomber på 60- og 70-tallet, og de to store ulykkene i Ukraina (Tsjernobyl) og Japan (Fukushima). Men selv om en regner med disse ulykkene, har kjernekraft statistisk den klart laveste dødsrisikoen av alle energiformer. 

I løpet av de siste 10 år har det skjedd en kraftig endring i synet på kjernekraft. En ting er at kjernekraft ikke fører til utslipp av CO2, eller skadelige partikler. I likhet med energi fra fossiler eller vannkraft gir den stabile forsyning av energi, i motsetning til sol og vind. Enorme kraftverk av den typen som i dag fins (og fortsatt bygges), er heller ikke lenger nødvendige. I stedet kan det bygges  såkalte små modulære reaktorer (SMR) som kan ferdigstilles på fabrikk. De kan plasseres i nærheten av kundene og dimensjoneres deretter. Dette er ikke helt nytt, siden ubåter har vært drevet med reaktorer siden 50-tallet. Det nye er at reaktorteknologien er vesentlig forbedret, og det kan i dag bygges reaktorer som ikke kan løpe løpsk. Sikkerheten er dermed langt større enn før. Et annet moment er at ny teknologi (breeder-reaktorer) kan utnytte gammelt kjernefysisk avfall, og på den måten redusere eller eliminere det kanskje viktigste ankepunktet mot kjernekraft- radioaktivt avfall.

Selv fossiler kan oppleve et nytt gjennombrudd. Prosesser (Allen-cycle), basert på gass eller kull, er under utvikling (og bygging), og kan produsere elektrisitet uten utslipp av CO2 til atmosfæren. Avgassene, ren CO2 og vanndamp, kan injiseres direkte i bakken ved kraftverket. Om dette er økonomisk, gjenstår å se, men et fullskala verk er planlagt ferdig i 2022 (i USA).

Fremtidig energiproduksjon står foran et mulig paradigmeskifte. Et fullelektrifisert samfunn kan bli en realitet i løpet av noen 10-år, uten bruk av hverken sol eller vind, og faren for en menneskeskapt global oppvarming blir en saga blott.

Figur 2 nedenfor er interessant. Frem til litt etter 1970 sank kostnadene for kjernekraft betydelig. Så krevde atom-motstandere (som Nei til atomvåpen) av det skulle legges restriksjoner på bygging av kjernekraft. Ofte helt urimelige restriksjoner. Det resulterte i at kostnadene begynte å stige, og det ble gradvis færre kjernekraftverk som ble igangsatt. Dette på tross av at kjernekraft er den klart sikreste form for energiproduksjon.

Figur 2

Her er en link til informasjon om at skremslene om strålingsfare fra kjernekraftverk var bygd på helt feil, kanskje til og med falskt, grunnlag:

 

Noen kilder:

https://wattsupwiththat.com/2019/03/30/bjorn-lomborg-no-renewables-are-not-taking-over-the-world/

– Bjørn Lomborg om sannsynlig innføring av fornybar energi.

https://www.youtube.com/watch?v=mtHreJbr2WM

– Meget godt foredrag om klima og energi – FOS Steve Goreham

https://www.youtube.com/watch?v=E0W1ZZYIV8o

  • A reality check on renewables – David MacKay

https://www.instituteforenergyresearch.org/the-grid/study-finds-wind-and-solar-2-to-3-times-more-expensive-than-existing-generation-resources/

https://www.instituteforenergyresearch.org/wp-content/uploads/2019/06/IER_LCOE2019Final-.pdf

  • Vind og sol dobbelt så dyr som konvensjonell energi, når alle kostnader tas med.

https://wattsupwiththat.com/2019/09/12/buckets-of-icy-cold-reality/

  • En oversikt over konsekvensene av full overgang til grønn energi (eksempler fra USA)

https://wattsupwiththat.com/2020/03/13/biofuels/

  • Meget godt om biobrennstoff og energi

https://www.youtube.com/watch?v=N-yALPEpV4w

  • Hvorfor fornybare energikilder ikke kan redde verden – Michael Shellenberger.

https://www.youtube.com/watch?v=ciStnd9Y2ak

  • Kritikk av dagens klimavitenskap og positiv til kjernekraft, små moduler – Michael Shellenberger

https://www.tu.no/artikler/kjernekraft-og-fornybart-er-de-tryggeste-energikildene-med-de-laveste-utslippene/489660?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2020-04-15

Fra TU: