,

EQUINOR – GENERALFORSAMLING 11. MAI 2021

Følgende forslag ble lagt frem på generalforsamlingen i Equinor i 2021:

Sak 14 til Equinor ASAs generalforsamling 11. mai 2021 

Forslag fra aksjonær om å selge seg ut av all ikke petroleumsrelatert virksomhet i utlandet og å vurdere å trekke seg ut av all petroleumsrelatert virksomhet i utlandet 

En aksjonær har fremmet følgende forslag til beslutning: 

1. Equinor selger seg ut av all ikke petroleumsrelatert virksomhet i utlandet. 

2. Det vurderes om Equinor skal trekke seg ut av all petroleumsrelatert virksomhet i utlandet. 

Aksjonærens begrunnelse: 

Statoil, i det følgende konsekvent kalt Equinor, ble startet i 1972 for å sikre norske interesser etter at det ble funnet olje på norsk kontinentalsokkel i 1969. Det var allerede lovfestet at petroleumsforekomstene var den norske stats eiendom, og derfor viktig at nye funn ble forvaltet best mulig for det norske samfunnet. Det var også viktig å utvikle petroleumsteknisk kompetanse i norsk næringsliv, slik at dette kunne understøtte virksomheten. Disse beslutningene var uten tvil riktige, selv om det kan diskuteres om ikke bestrebelsene for å sikre «norsk innhold» gikk for langt. 

Internasjonaliseringen av Equinors petroleumsvirksomhet på 90-tallet var en naturlig utvidelse, etter hvert som virksomheten på norsk sokkel ble moden. På den måten kunne Equinor skaffe ny kunnskap for norsk sokkel, og ikke minst bruke egne erfaringer fra Norge utenlands. 

Equinor var inntil 2002 et rent statlig eid aksjeselskap, og i dag eier fortsatt staten ca. 70% av selskapet. Det betyr at den norske stat tar størstedelen av risikoen ved selskapets investeringer, både utenlands og i Norge. Det kan imidlertid stilles store spørsmålstegn ved om det er riktig at den norske stat skal stå bak store, og risikofylte, investeringer i utlandet. 

Selv investeringer i petroleumsvirksomhet, som Equinor skulle kjenne inngående, er risikofylte. Det beste beviset på dette er Equinors investeringer i USA og Canada, som i dag har regnskapsførte tap på over 200 milliarder kroner. I tillegg kommer betydelige tap (men også fortjenester) i andre deler av verden. 

På en av de første sidene i siste årsrapport står det at «Vi er et internasjonalt energiselskap som vil ta en ledende rolle i det grønne skiftet og legge til rette for fortsatt verdiskaping i en klimanøytral framtid». I all hovedsak er midlertid Equinor fortsatt et oljeselskap, og hele overskuddet i 2020 kom fra virksomhet på norsk sokkel. 

Virksomhet utenom petroleum er så liten at den i 2020 ble inkludert i gruppen «Andre», som hadde et underskudd på nesten 1 milliard kroner. 

På Equinors nettside står det at «Equinor er i en unik posisjon til å utføre en forskjell i den globale energifremtiden. Vi vil ta denne muligheten». Dette er en mulighet ledelsen i Equinor ønsker å ta gjennom risikofylte investeringer, hovedsakelig i utlandet, og ved bruk av midler som i stor grad tilhører den norske stat. Slike investeringer er ikke en hovedoppgave for den norske stat, og eieren er ikke i stand til å vurdere godheten i slike investeringer. 

Styrets respons til sak 10, 11, 12, 13, 14 og 15 til Equinor ASAs generalforsamling 11. mai 2021 knyttet til energiomleggingen og den internasjonale virksomheten 

Equinors strategi ligger fast; sikker drift, høy verdiskapning og lave karbonutslipp, og selskapet arbeider med å oppdatere detaljene av strategien for å fortsette å skape verdi for sine aksjonærer. Oppdateringen vil bli presentert på kapitalmarkedsdagen i juni. 

Equinor er et internasjonalt bredt energiselskap og vil fortsette å lete etter de mest konkurransedyktige olje- og gassressursene av høy verdi som kan produseres med lavest mulig utslipp under drift og levere energi til mennesker og til framgang for samfunnet når verden beveger seg mot en utslippsnøytral framtid. Equinor forventer en gradvis nedgang i den globale etterspørselen etter olje og gass fra rundt 2030. Verdiskapning, ikke volumerstatning, er og vil være rettesnoren for Equinors beslutninger. På lengre sikt forventer Equinor å produsere mindre olje og gass enn i dag. 

Equinor ønsker å fremskynde sin lønnsomme vekst innen fornybar energi, og forventer en produksjonskapasitet på 4-6 GW innen 2026 og 12-16 GW innen 2035 (Equinors egenproduksjon). I tillegg er forretningsområdet Fornybar etablert som et eget rapporteringssegment fra første kvartal 2021. 

Ambisjonen om å oppnå klimanøytralitet i 2050 krever et velfungerende marked for karbonfangst og -lagring og naturlige karbonsluk, samt utvikling av konkurransedyktige teknologier for hydrogen. Med kompetanse fra olje og gass er Equinor godt posisjonert for å utvikle lavkarbonteknologier og verdikjeder. 

Selskapet opererer i samsvar med lover, forskrifter og tillatelser, og varetar helse- og sikkerhetsspørsmål for alle ansatte. Vi har forpliktet oss til å forhindre skader på miljøet. Vi følger føre-var-prinsippet og arbeider i henhold til konsernkrav og god og risikobaserte praksis lokalt for å styre vår innvirkning på miljøet. Sikker og ansvarlig drift er avgjørende for vårt eksistensgrunnlag og en forutsetning for vår langsiktige verdiskapning. 

Etter innspill fra aksjonærer, inkludert Climate Action 100+, kunngjorde Equinor 19. april 2021 at selskapet vil fremlegge sin plan for energiomstilling (Energy Transition Plan) for rådgivende votering for aksjonærene, med start fra generalforsamlingen 2022, og at Equinor vil oppdatere denne planen hvert tredje år for rådgivende votering og rapportere fremskrittene som er gjort hvert år gjennom sin årlige rapportering. Equinor rapporterer allerede om fremgangen på klimarelaterte ambisjoner i bærekraftsrapporten. 

Både styret og administrasjon vurderer jevnlig porteføljesammensetningen (både innen olje og gas og fornybar) i forhold til selskapets overordnede strategi, eiendelenes økonomiske utvikling og andre relevante forhold. Videre understreker styret viktigheten av å overholde prinsippene for god eierstyring og selskapsledelse, og selskapets strategi skal derfor besluttes av styret. 

Styret mener at selskapets strategi støtter opp under en bærekraftig og balansert overgang til et lavkarbonsamfunn. 

Styret anbefaler derfor generalforsamlingen å stemme mot forslagene.

Svar på  Styrets respons til Sak 14 på Equinors generalforsamling 9.mai 2021

Forslaget i Sak 14 er primært rettet mot selskapets eiere, ikke selskapets ledelse. Ettersom Den norske stat (Staten) sitter som eier av 70% av selskapet, og dermed har besluttende myndighet, gjelder forslaget i første rekke Staten. 

Statens primære oppgave er å sørge for at Norges innbyggere kan leve trygt i landet, med en god velferd. Midlene til dette bør i sin helhet skaffes til veie gjennom skatter og avgifter, ikke gjennom risikofylt forretningsmessig virksomhet. Det kan være gode grunner for at Staten, primært for en begrenset periode, er hovedeier/medeier i norske bedrifter. Det fins ingen gode grunner for slik virksomhet i utlandet, spesielt når virksomheten kan innebære store investeringer med høy risiko.

Det regnes med at Staten, representert av Olje- og energidepartementet og dets statsråd, har diskutert forslaget. Muligens har de også hatt en diskusjon med Equinors ledelse om saken. Det fremgår ikke av Styrets respons til forslaget.

Det ville være meget naturlig at Staten ga en direkte kommentar til forslaget. Statens representant på generalforsamlingen bes derfor gjøre det.

Ivar Sætre