, ,

ENORM SKATTEØKNING

Dette innlegget kommenterer den enorme prisøkningen på elektrisk strøm i 4.kvartal 2021, og som antakelig vil bli langvarig.

En redusert versjon av dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 6.desember 2021.

***********************************

Diskusjonen går høyt, i media og blant vanlige borgere, om høye strømpriser. Og det synes som dette har kommet helt uventet på våre politikere.

Samtidig har den nye regjeringen klart å komme til enighet med SV om et nytt statsbudsjett. Det skrytes av at dette er en klar forbedring i forhold til budsjettet regjeringen Solberg foreslo. Endringene er helt minimale. Skatteletten som er foreslått, og antakelig blir vedtatt, er på 4,8 milliarder kroner, eller 0,3% av hele statsbudsjettet.

Situasjonen som har oppstått på energimarkedet, er av en helt annen størrelsesorden. Dersom gjennomsnittlig prisøkning på elektrisk kraft, for brukerne, blir på 1 krone/kWh de neste år, tilsvarer det en ekstra regning på ca. 150 milliarder kroner. Antakelig blir regningen større.

150 milliarder kroner tilsvarer rundt 50% av all skatt på formue og inntekt i Norge.

Gjennomsnittlig produksjonskost for norsk vannkraft er ca. 10 øre/kWh. Rundt 90% av alle kraftverk i Norge eies, via kraftselskap, av den norske stat eller norske kommuner. Det betyr at nesten alle inntektene, inkludert avgifter, går direkte til det offentlige. Det er prinsipielt det samme som en skatteøkning, direkte betalt av norske strømkunder til det offentlige. Om direkte skatter umiddelbart ble økt med 50%, ville det ført til et politisk ramaskrik.

Konsekvensene av prisøkningen på strøm er det nok få, om noen, som kjenner. Men faren for konkursras for mange bedrifter (og enkeltpersoner) er overhengende.

Politikerne har selvsagt forstått at noe er i ferd med å skje. For første kvartal 2022 har de derfor foreslått å redusere nettavgiften med 8 øre/kWh (10 øre/kWh med MVA). Det er en dråpe i havet. Mange har forstått det, og ifølge olje- og energiministeren pågår det diskusjoner om nye tiltak.

En prinsipiell side av saken synes ikke å bli diskutert: Hvorfor skal det offentlige belaste næringsliv og strømkunder med helt urimelige prispåslag for energi?

Energi er grunnlaget for all virksomhet i samfunnet. Uten energi, ingen verdiskaping. Selv om mange politikere synes å mene det, øker ikke velferden med økte skatter. Det er verdiskapingen som skaper velferd, og det er overskuddet av den som må beskattes for å finansiere offentlig virksomhet. Det må være en balanse i dette. Sannsynligvis er offentlig virksomhet i Norge allerede altfor kostbar. At det går, skyldes utelukkende gode inntekter fra petroleumsvirksomheten, via Oljefondet.

Fremtiden for energimarkedet kjenner få. Dersom Tyskland gjennomfører sine planer om å stoppe sine kjernekraftverk neste år, blir det meget vanskelige år fremover. Ved årsskiftet er det planlagt å stanse 3 reaktorer med en effekt på 4 GW. Det er nok til å dekke hele Danmarks energibehov. Ved slutten av 2022 skal det stenges ned ytterligere 4GW. Da går nok strømprisen ikke nedover!

Den egentlige årsaken til det som har skjedd er selvsagt omleggingen til såkalt fornybar energi, uten å analysere konsekvensene av dette. Etter hvert vil det bli klart at dette har vært en gedigen feil.

Når regnskapet for norske kraftselskap gjøres opp til våren, skal de bli interessant å se hvilke bonuser kraftdirektørene vil nøye seg med, etter enorme overskudd.

***************
https://e24.no/norsk-oekonomi/i/oW9WQ7/dette-er-statens-inntekter-og-utgifter-i-2022

Statsbudsjett 2022: 1576 mrd
MVA 360 mrd 23%
Formue/inntekt: 314 mrd 20%
Oljeinntekt (2021): 304 mrd 19%
Arb.giveravgift: 214 mrd 14%
Trygdeavgift: 166 mrd 11%

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/wOVjnM/de-som-har-mest-fra-foer-maa-betale-1213-milliarder-mer-skatt-neste-aar?referer=https%3A%2F%2Fwww.aftenbladet.no

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/KzWzRe/regjeringen-foreslaar-48-milliarder-i-skattelette-paa-personinntekt

https://www.tu.no/artikler/midt-i-stromkrisen-skal-tyskland-stenge-tre-atomkraftverk/515604?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2021-12-04

 

Øystein Nordeng har i TU en tilsvarene betraktning som ovenfor:

https://www.tu.no/artikler/kostbart-kaos-i-energimarkedet/515799?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2021-12-17

Nedstengning av atomreaktorer i Tyskland:

https://www.dw.com/en/nuclear-power-are-energy-price-hikes-prompting-a-german-rethink/a-59594913