,

EN SELVPÅFØRT KATASTROFE

Dette innlegget ble sendt til Stavanger Aftenblad, men ikke antatt.

Det omtaler utviklingen av energiforsyningen i Europa, og konsekvensene av den.

«Vi kan komme til det punkt der den eneste måten å redde verden på, er at den industrielle sivilisasjon kollapser», har den kanadiske multimillionæren og sosialisten Maurice Strong uttalt. Han betraktes av mange som «klimakrisens» far, men måtte flykte fra økonomiske misligheter til sin kommunistiske kusine i Beijing, der han avsluttet sitt liv. Andre talspersoner for klimapanelet (IPCC) har uttalt seg i lignende termer.

Det kan med god grunn hevdes at IPCCs mål nå er i ferd med å lykkes. Den vestlige kapitalismen er på kanten av stupet.

Russlands president Vladimir Putin uttalte i april 2005 «at sammenbruddet av det sovjetiske imperiet «var århundrets største geopolitiske katastrofe» og hadde fremmet separatistbevegelser i Russland». I de 16 år Putin var i KGB (1975-91) var han nok en god kommunist, og uttalelsen i 2005 tyder på at han hadde et sterkt ønske om å gjenopprette det russiske imperiet. Kanskje startet den prosessen i 2005.

Den amerikanske miljøaktivisten Michael Shellenberger spør i en artikkel i mars om hvordan «en person som hersker over et land med en økonomi mindre enn Texas, og med en forventet levealder 10 år mindre enn Frankrike, kunne gå til et uprovosert fullskala angrep på Ukraina». Shellenberger skriver at Putin «ønsker at Ukraina blir en del av Russland mer enn Vesten ønsker at det skal være fritt».

Putin vet at Europa produserer 3,6 millioner fat med olje pr. dag, men bruker 15 millioner. Han vet at Europa produserer 230 millioner m3 med gass i året, men bruker 560 millioner. Han vet at Europa bruker 950 millioner tonn med kull i året, men produserer halvparten.

Putin vet også at Russland produserer 11 millioner fat med olje pr. dag, og bruker 3,4 millioner. Han vet at Russland produserer over 700 millioner m3 gass i året, men bruker 400 millioner. Russland bryter 800 millioner tonn med kull i året, men bruker 300 millioner.

Russland har dermed endt opp med å forsyne Europa med 20% av oljen, 40% av gassen og 20% av kullet det bruker.

I år 2000, da Putin ble president, produserte EU ca. 40% mer gass enn de importerte fra Russland. I 2020 var produksjonen i EU sunket med over 60%, mens eksporten fra Russland hadde økt med knapt 30%. I disse åra hadde Russland økt sin produksjon av kjernekraft og kullkraft. Mye kan tyde på at dette har vært en bevisst, og vellykket, politikk for å frigjøre mer gass for eksport, med sikte på å gjøre Europa mer avhengig av russisk energi.

Grunnen til at det har gått slik, er at mange europeiske land er grepet av en illusorisk ideologi som har gjort dem ute av stand til å forstå de harde realitetene om energiproduksjon. Grønn ideologi insisterer på at vi ikke trenger kjernekraft eller mer fossil energi. Den insisterer på at det som trengs, er en nedbygging av moderne fossilbasert industri, for å unngå at menneskeheten blir utryddet.

Lengst i denne prosessen er Tyskland kommet. De har stengt ned sine kjernekraftverk, stoppet sine gassfelt, redusert kraftig på kullkraft og latt være å utvikle fracking. I stedet har landet satset på en storstilt utbygging av ustabil vind- og solkraft gjennom sitt Energiewende. Det har resultert i den verste energikrisen siden 1973, en krise som i sin helhet er selvfabrikert.

En senioringeniør ved Nord-Trøndelag Everk laget i 2016 en lang, og meget kritisk, presentasjon om tyske Energiewende. Presentasjonen er skremmende lesing, men utviklingen viser at det som sto, var korrekt. En konklusjon fra presentasjonen var at: «Det er bedrøvelig å være vitne til at velfungerende kraftsystemer nå skal rives ned og ødelegges og at beslutningene i denne prosessen tas av politikere i viktige posisjoner, som mangler enhver kunnskap om hvordan et elektrisk kraftsystem fungerer».

Dersom utviklingen ikke raskt endres, er det stor sannsynlighet for at Maurice Strongs ønske går i oppfyllelse. Det gjelder i alle fall Europas, og kanskje USAs, økonomi. Som engelskmannen Christopher Monckton sier i American Thinker: «Putin har ikke bare lykkes i å lamme Vestens økonomier med tøyset om global oppvarming. Han profiterer nå direkte fra våre vitenskapelig kunnskapsløse politikeres økonomiske og strategisk uvettige beslutning om å intervenere i energi-markedet med makt og fjerne kull fra energimiksen, redusere konkurransen, øke energiprisene … og gjøre Europa avhengig av en fiendtlig fremmed makt for sin energiforsyning». Så avhengig at Putin våget å gå til krig i Ukraina.

Figuren til venstre viser utviklingen av egenprodusert gass i EU (gul kurve), og import fra Russland (blå kurve) i perioden 1990-2020.

Mens EU i 2000 produserte ca. 30% mer enn de importerte fra Russland, var situasjonen helt omsnudd i 2020. Da var egen produksjon falt med nesten 70%, mens importen fra Russland økte med ca. 20%. Importen fra Russland var da 2,5 ganger så høy som egen produksjon.

Dette har vært et direkte resultat av EUs katastrofale grønne politikk.

 

REFERANSER:
https://www.klimarealistene.com/2018/08/21/maurice-strong-klimakrisens-far/

Shellenberger:
https://michaelshellenberger.substack.com/p/the-wests-green-energy-delusions?token=eyJ1c2VyX2lkIjozNTA0MjIwMSwiXyI6Ik9JTmk0IiwiaWF0IjoxNjQ3MjYwNjk5LCJleHAiOjE2NDcyNjQyOTksImlzcyI6InB1Yi0yNzk0MDAiLCJzdWIiOiJwb3N0LXJlYWN0aW9uIn0.XL6xGIW2FwqB1d9uWfe0hMJFqEZ_8HSOYW-tPIR2rLY&s=r

Putin:
https://www.nbcnews.com/id/wbna7632057:
Russian President Vladimir Putin told the nation Monday that the collapse of the Soviet empire “was the greatest geopolitical catastrophe of the century” and had fostered separatist movements inside Russia.” Putin said.

Energiewende:
https://miljomytene.no/2021/06/23/sannheten-er-at-energiewende-er-i-ferd-med-a-mislykkes/