,

EN NY ENERGIPOLITIKK

Innlegget nedenfor ble sendt til Stavanger Aftenblad som forslag til kronikk, men ikke tatt inn i avisa.
Innlegget vurderer en alternativ energipolitikk i Norge. Av innlegget fremgår det at skattlegging av energi er prinsipielt galt.

******************

Energi er grunnlaget for all aktivitet. Uten tilgang til energi vil alle samfunn gå i stå, og etter hvert forfalle.

Ett menneske kan utføre manuelt arbeid i løpet av en arbeidsdag på ca. 1 kWh. Det forteller mye om hvorfor verden har endret seg drastisk, til det bedre, etter den industrielle revolusjon som startet for rundt 200 år siden.

Selv med dagens skyhøye energipriser er likevel et manuelt dagsverk ikke verdt mer enn ca. 5 kroner. En moderat timelønn på 250 kroner/time, gir likevel en dagslønn på 2000 kroner. Den enorme forskjellen skyldes ene og alene tilgang på energi. Gjennom bruk av energi skjer det en enorm verdiskaping, som i større eller mindre grad har kommet alle til gode.

Før den industrielle revolusjon var det i hovedsak trekkdyr som ble brukt for å skaffe ekstra energi. I tillegg var det i Norge et stort antall møller og sagbruk drevet av elvekraft, og på kontinentet var vindmøller vanlige. Det store spranget kom med dampmaskinen, drevet av vanndamp. Sammen med brenning av kull, for å lage damp, var grunnlaget lagt for den industrielle revolusjon.

I løpet av de siste 200 år er det kommet til en rekke nye energikilder: olje, vannkraft, naturgass og kjernekraft. Det siste er gjenfødelsen av fornybare ressurser som vind og sol, samt geotermisk varme.

Den enorme utviklingen som har skjedd utenfor energisektoren, er utelukkende på grunn av økt tilgang på energi. Det er derfor av største betydning at stabil, sikker og rimelig energi er tilgjengelig – til enhver tid.

Den generelle utviklingen som har funnet sted, kan i hovedsak tilskrives markedsøkonomien, som har dratt nytte av millioner av idérike og oppfinnsomme personer. Dette har skjedd fordi forholdene ble lagt til rekke for innovasjon og etablering av ny virksomhet. Få, om noen, verdiskapende virksomheter er skapt ved politiske vedtak.

Den store, og akselererende, velstandsutviklingen i de siste 100 år skyldes i all hovedsak den dramatiske økningen i produksjon av fossile brensler. Det har gitt tilgang til energi, elektrisitet og varme, til en stor del av verdens befolkning. Men fortsatt er det milliarder som ennå ikke har tilgang. Verden trenger derfor mye mer energi. I denne situasjonen er det nesten tragisk at store industriland er i ferd med å gå bort fra stabil og rimelig energi, til fordel for ustabil og kostbar energi fra sol og vind. Det kan bli katastrofalt. Dersom fossile brensler skal fases ut, er det kun overgang til kjernekraft som vil gi en tilfredsstillende energiforsyning. Kanskje vil den pågående energikrisen få flere til å forstå det.

Norge er i en meget spesiell situasjon. Landet er i hovedsak selvforsynt med energi gjennom sin vannkraft. I tillegg produseres petroleum med et årlig energiinnhold tilsvarende rundt 10 ganger vannkraften, og nesten alt eksporteres. Grunnet en kunnskapsløs energipolitikk de siste åra, er det oppstått en situasjon med mangel på energi og skyhøye priser. Det må endres, men det vil ta tid.

Som eksemplet ovenfor antyder, tilsvarer 1kWh fra manuelt arbeid i dag en dagsinntekt på minst 2000 kroner. På en måte kan det nærmest betales ubegrenset for energi. Det vil likevel «lønne» seg, men er likevel langt fra optimalt. Energiprisene bør alltid være så lave som mulig. Det vil alltid gi det største utbyttet.

Det er paradoksalt at de fleste politikere ønsker å beskatte kraftproduksjon maksimalt. Ideelt bør energikostnadene være så lave som mulig, og ikke beskattes. Midlene for å drive nødvendig offentlig virksomhet og velferd, bør tas fra verdiskapingen som skjer i næringslivet gjennom bruk av energi.

Lave priser på energi kan føre til unødvendig bruk. For å unngå dette, bør det legges begrensninger på bruken, i alle fall så lenge energi- og strømkrisen som pågår, vedvarer.

På sikt, i et 10-20 års perspektiv, kan tllgang til energi økes økes vesentlig, ikke bare i Norge, men globalt. Det kan skje ved en storstilt utbygging av miljøvennlig kjernekraft, og er gjort før, i Sverige og Frankrike på 1970/1980 tallet. I dag er mulighetene langt større ved bruk av moderne små modulære reaktorer (SMR), som kan plasseres nært der hvor energien trengs. Derved unngås mange store utbygginger av kraftlinjer. Anleggene kan også legges inne i fjellhaller, og på den måten unngå store naturødeleggelser.

Utviklingen kan føre til ytterligere forbedringer. En ting er fisjon, basert på hydrogen, som kan utvinnes ved bruk av kjernekraft.

Havvannet alene inneholder også så store mengder oppløst uran og thorium at dagens globale energibruk kan fortsette i 4 milliarder år. Siden radioaktive materialer i havet skyldes avrenning fra landjorda, kan de endatil betraktes som fornybare. Prosjekt med utvinning av uran fra havvann er allerede i gang, men det vil ta tid å realisere kommersielt. Inntil da er energieffektivisering og ny kjernekraft basert på uran og thorium fra gruvedrift løsningen.

Det er ingen grunn til svartsyn om fremtidig energi!

Ivar Sætre
Sivilingeniør
Stavanger

Tamburstuens tiltak:

Energieffektiviseringspotensial (Vågane 2022):
REFERANSER:
Mange nye kraftledninger:
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/28RbXl/oensker-vi-virkelig-et-gigantisk-inngripende-stroemnett-med-daarlig-utnyttelse

Solpark på 47 mål?
https://www.ae.no/aktuelt/pressemeldinger/vil-bygge-norges-storste-solpark-pa-birkeland/

Ulønnsomme grønne prosjekt;
https://www.tu.no/artikler/aker-sjef-oyvind-eriksen-vi-taper-penger-pa-alle-gronne-prosjekter/521557?utm_source=newsletter-tudaily&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-2022-08-19&key=SZ1xC1Ww

Motvind – Sveinulf Vågane og Trygve Tamburstuen:
https://motvind.org/om-energiloven-pa-arendalsuka/?fbclid=IwAR1hAbRs0l_6-qC1s1zUNhwPxJ5K6bBblB08YRaes6wlFoXJfhoI6RhF1-c

Schellenberger in US Congresse:
We should do more to address climate change but in a framework that prioritizes energy abundance, reliability, and security. Climate change is real and we should seek to reduce carbon emissions. But it’s also the case that U.S. carbon emissions declined 22% between 2005 and 2020, global emissions were flat over the last decade, and weather-related disasters have declined since the beginning of this century. There is no scientific scenario for mass death from climate change. A far more immediate and dangerous threat is insufficient energy supplies due to U.S. government policies and actions aimed at reducing oil and gas production.

The big tech companies make larger profits than big oil but have for some reason not been called to account.

Fornybar energi er ulønnsom og skadelig:
https://wattsupwiththat.com/2022/09/28/the-conversation-how-to-convince-economists-to-back-climate-action/

Aftenbladet:
https://www.aftenbladet.no/meninger/leder/i/dwmovo/havbruk-maa-taale-oekt-skatt

Jan Emblemsvåg: https://www.youtube.com/watch?v=U6_Q917zxtE