, ,

Elbil-politikken virker ikke som forutsatt

Innlegg i Stavanger Aftenblad 25.9.2014 on Norges feilslåtte el-bilpolitikk

Sju elbil-entusiaster hevder i Aftenbladet 22.9 at «den norske elbil-politikken virker». Selvsagt virker det ved at elbiler får økt salg, når bilavgiftene er fjernet og de slipper å betale bomavgifter, ferjebilletter og parkering. Det er i øyeblikket økonomisk meget gunstig å kjøpe elbil.

Entusiastene gjør det til et hovedpoeng at elbilene fjerner skitt og støy i byene. Eksosutslipp og motorstøy fjernes, men skitt fra vegslitasje er den samme som for andre biler, og det samme er kjørestøyen. Dette er ingen grunn til å gi elbilene betydelige økonomiske fordeler. Skitt og støv i byene kan antakelig reduseres med andre, og bedre, virkemidler. For eksempel ved å innføre bedre busser (elektriske, hybrider eller hydrogen-busser).

At elbilene er mest klimavennlige, er ikke korrekt. Så lenge det er et fritt kraftmarked mellom Norge og Europa, og den europeiske marginalkraften er produsert med kull, fører en moderne bensinbil til mindre utslipp av klimagasser enn en elbil. Siden miljøgassene ikke respekterer landegrenser, spiller det ingen rolle hvor de slippes ut.

Ifølge entusiastene er «subsidiering av luksusbiler til rikinger på vestkanten en grov feilslutning». Mon det? Med de seneste oppdaterte tall fra Grønn bil og Wikipedia, kan følgende slutninger tresses for noen utvalgte kommuner:

  • Bærum har 28% høyere gjennomsnittsinntekt pr. innbygger enn gjennomsnittet i Norge, men 180% over gjennomsnittet av elbiler
  • Asker har tilsvarende 31% høyere inntekt og 360% flere elbiler
  • Oslo har 8% høyere inntekt og 60% flere elbiler
  • Stavanger har 10% høyere inntekt og 10% flere elbiler
  • Sandnes har 4% høyere inntekt og 40% flere elbiler
  • Finnøy har 1% lavere inntekt, men 610% flere elbiler
  • Bergen har 1% høyere inntekt, og 60% flere elbiler enn gjennomsnittet 

Det skulle ikke være vanskelig å se sammenhengene her. De som har råd til en ekstra bil, skaffer seg en elbil som kan brukes til å:

  • Kjøre raskt til og fra jobb i kollektivfeltene og gratis gjennom bomstasjonene (Asker, Bærum, Oslo, Bergen)
  • Kjøre gratis til jobb gjennom dyre tunneler (Finnøy)

Fordelene for elbiler har følgende til felles: De belaster øvrige trafikanter med økte utgifter og lengre reisetid. Klimaforbedringen er helt marginal.

Det er ingen tvil om at trafikkmønstret i og rundt de store byene må bedres, meget raskt. Det kan gjøres bedre ved andre tiltak enn støtte til elbiler. 

At elbilen er blitt «en fornuftig folkebil» er ikke korrekt. Det er mulig den kan bli det, men det bør være på like vilkår som andre kjøretøy.