,

EKSPORT AV ELEKTRISK KRAFT

Dette innlegget ble publisert i Stavanger Aftenblad den 7.oktober 2020, under tittelen «Realiteten ved norsk krafteksport».

I august kjørte undertegnede gjennom hele Jylland, hovedsakelig midt i landet.

På vegen ble det passert 100-200 vindmøller (uten å telle). Omtrent halvparten sto stille, resten beveget seg for langsomt til å produsere strøm

De aktuelle dagene var kraftprisen (markedsprisen) i Norge mellom 1 og 2 øre/kWh.

Markedsprisen i Danmark (samt Tyskland og Nederland) var samtidig rundt 40 øre/kWh, og i de undersjøiske kablene ble det transportert strøm for fullt sørover.

Transport av elektrisitet gjennom kablene betales ved en såkalt «flaskehalsavgift», og inntektene deles mellom eierne av kablene.

Flaskehalsavgiften (fra Norge) beregnes som differansen mellom norsk markedspris og markedsprisen i mottakerlandet.

I begynnelsen av august var flaskehalsavgiften knapt 40 øre/kWh, og kabeleiere satt igjen med en meget god fortjeneste. Statnett eier 50% av kablene fra Norge, og fikk ca. 19 øre/kWh, det samme som de utenlandske eierne av de andre halvdelene av kablene. Statkraft og norske kommuner, eierne av de fleste kraftverk i Norge, fikk til sammenligning under 2 øre/kWh. Av dette betalte de ca. 1,3 øre i avgift for tilknytning til stamnettet.

Eierne av norske kraftverk som eksporterte kraft sørover, leverte med andre ord strømmen så godt som gratis de aktuelle dagene. Såfremt det var magasinkapasitet, burde produsentene i stedet latt være å produsere kraft, og la vannet være i magasinene. Norsk vindkraft, som muligens produserte kraft disse dagene, kan ikke eksportere sin kraft direkte. Til det er den for ustabil, og all eksport er i realiteten derfor vannkraft. Vindkraftprodusentene fikk likevel betalt minst 10 øre/kWh, via grønne sertifikat.

Det er ikke uvanlig at det eksporteres 30-40 millioner kWh/døgn elektrisk kraft til kontinentet. Både volum og priser styres i første rekke av markedet. Det gjelder ikke transport av strøm gjennom stamnettet. Utenlandske kjøpere betaler ikke noe for dette (annet enn 1,3 øre i tilknytningsavgift). Stamnettet er et kraftnett som i sin helhet er betalt av norske strømkunder, via nettavgifter. De betaler også for nødvendige oppgradering, eksempelvis for krafteksport.

Det ville være meget interessant om Statnett eller NVE kan gi en grundig forklaring på det som er beskrevet ovenfor, og hva som eventuelt er feil.

Ivar Sætre
Sivilingeniør
Stavanger