DET ER INGEN KLIMAKRISE!

President Biden inviterte i april 2021 verdens politiske ledere til et storstilt møte for å diskutere den påståtte klimakrisen, og hva som må gjøres for å unngå en katastrofe. Over 40 ledere var med på møtet, deriblant den norske statsministeren Erna Solberg.

Det skal ikke her gås inn på hva som ble sagt og lovet på møtet, annet enn at de fleste av lederne ga sin uforbeholdne støtte til at krisen er overhengende, og det ble lagt frem en lang rekke lovnader om hva som vil bli gjort, først innen 2030, og deretter 2050. Det mest karakteristiske ved disse lovnadene er at de antakelig er umulige å gjennomføre i praksis. Slikt synes ikke å bekymre politikere.

Den australske journalisten Andrew Bolt gir her er en drepende kritikk av Bidens klimatoppmøte.

Dr. Roy Spencer, kanskje den som har forsket mest på global temperatur, er helt klar: Det er ingen klimakrise

Professor (emeritus) i fysikk ved Princeton University, Will Happer, sier her:

Jeg kan forsikre dere: Det er ingen klimarise, og det vil ikke bli noen klimakrise.

*****************************

Om det er grunnlag for å hevde at verden står foran en klimakrise, er imidlertid lite sannsynlig. Amerikaneren Willis Eschenbach har laget en meget illustrerende oversikt som avviser at det er noen fare for krise: Se link

I det følgende er denne oversikten gjengitt på norsk, med noen få tillegg.

Oversikten inneholder følgende punkt:

 1. Globale dødsfall grunnet klimakatastrofer har sunket sterkt siden 1920
 2. Sykloner (energi) har vært relativt avtagende siden 1970
 3. Trender for nedbør har vært stabil siden 1950
 4. Tørke (i USA) har avtatt siden 1900
 5. Økonomisk tap grunnet vær har gradvis avtatt siden 1990
 6. Smelting av is på Grønland og i Antarktis har skjedd, men relative endringer er ubetydelige
 7. Havstigningen har vært jevn siden 1995
 8. Tallet på isbjørner har økt betydelig siden 1950
 9. Verdens wlandbruksavlinger har økt betydelig siden 1960
 10. Landtemperatur har allerede økt mer enn 2 grader
 11. En lang rekke dommedagsprofeti har aldri skjedd
 12. Antall skogbranner har blitt færre
 13. Verden er blitt grønnere
 14. Global oppvarming er et påskudd for å omfordele verdens rikdom
 15. Tallet på varme dager hvert år (i USA) er blitt stadig færre
 16. Tallet på tornadoer (i USA) har avtatt siden 1960
 17. Tallet på rød-listede arter synker
 18. Klimamodellene viser altfor høy temperaturøkning
 19. Tallet på fattige har sunket drastisk siden 1820
 20. Mer energi => større velstand (GDP)
 21. Internasjonale avtaler har ikke hatt noen innvirkning på innhold av CO2 i atmosfæren

*******************************************

Det hevdes ofte at det blir stadig mer ekstremvær og flere katastrofer. 

Statistikken sier noe helt annet.

Figuren viser dødsfall pr. milion innbyggere for hhv. miljørelaterte (blått) og ikke-miljørelaterte (rødt) ulykker.

Den drastiske nedgangen i miljørelaterte ulykker skyldes i første rekke bedre teknologi for forebygging, som igjen skyldes god tilgang på rimelig energi. Energien kommer i første rekke fra fossile brensler, men også kjernekraft og vannkraft.

Når det gjelder ekstremvær, har det ikke vært noen økning de siste 50 år.

Figuren viser global akkumulert syklon-energi pr sesong.

Trender i global nedbør viser ingen unormalitet.

Nedbøren varierer, men økt nedbør ett sted balanseres av mindre nedbør et annet sted.

Tørke på Jorda viser ingen økning eller reduksjon de siste 125 år.

Etter år 2000 er det snarere en reduksjon enn en økning.

Økonomiske tap på grunn av værforhold har siden 1990 hatt en jevnt nedadgående trend.

Tapet er i figuren vist som prosent av globalt brutto nasjonalprodukt (GDP)

Det hevdes at isen i Antarktis smelter hvert år.

Kurven til venstre viser akkumulerte årlige tap siden 1982 i Gt (milliarder tonn), mens figuren til høyre viser absolutte ismengder i million Gt i samme periode (streken øverst). Relative tap er neglisjerbare.

Det hevdes at isen på Grønland smelter hvert år.

Kurven til venstre viser akkumulerte årlige tap siden 1982 i Gt, mens figuren til høyre viser absolutt ismengder i million Gt i samme periode (grønn strek øverst). Relative tap er neglisjerbare.

Det hevdes at global oppvarming vil føre til havstigning og derav følgende katastrofale oversvømmelser i kystnære område. Figuren over  til venstre viser satellittmålinger av havnivået siden 1990. De viser en økning på 2,5- 4,1 mm/år. Det er imidlertid stor usikkerhet om nøyaktigheten av satellitt-målinger.

Figuren til høyre viser målinger foretatt siden 1890 i Sydney havn, på østkysten av Australia. Den grønne kurven viser økning av CO2 i atmosfæren.

I 130 år har det vært en lineær stigning på 0,74 mm/år, mye lavere enn det satellitt-målingene viser. Den australske tektoniske platen anses meget stabil, og Australia ligger ute i verdens største havbassent. Derfor regnes disse målingene som meget pålitelige, og bedre enn målinger fra satellitt. 

Det har vært hevdet av mange at isbjørn-bestanden vil bli drastisk redusert på grunn av issmelting i Arktis. Det ble hevdet av Al Gore i sin film «En ubehagelig sannhet».

Nå skjer det ikke noen stor issmelting i Arktis, og de siste 60-70 år har bestanden av isbjørn økt fra ca. 7.000 til rundt 30.000.

Det mangler ikke på dystre spådommer om fremtidige katastrofer. Hungersnød er en av dem. Men statistikken sier noe annet. De siste 60 år har verdens matvareproduksjon økt jevnt og trutt, og mer enn befolkningsøkningen.

Det er derfor færre mennesker som trenger å gå sultne til sengs. Den viktigste årsaken til dette har vært god tilgang på rimelig energi.

Klimaalarmister mener det vil få katastrofale konsekvenser dersom den globale temperaturen øker mer enn 2 grader Celsius siden førindustriell tid. Helst mener de temperaturøkningen bør holdes under 1,5 grader.

Landtemperaturen har imidlertid økt 2,2 grader siden år 1800, uten alvorlige konsekvenser. Som noen figurer i denne presentasjonen viser, har vesentlige faktorer derimot blitt betydelig forbedret.

Mange er kjent med at vikingene dyrket korn på Grønland for 1000 år siden. Det indikerer at temperaturen, i alle fall på Grønland, var betydelig høyere da enn i dag.

 

Stadige presseoppslag i løpet av de siste 10-år hevder at det blir stadig flere skogbranner. 

Statistikken viser noe annet: det er stadig færre branner.

I Canada er trenden at det både har vært færre branner og mindre areal som har blitt brent siden 1960.

Det samme viser tilsvarende statistikk for USA, at nedbrent areal er drastisk redusert de siste 100 år.

Det er kanskje ikke allment kjent, men økt innhold av CO2 i atmosfæren gir økt plantevekst. Det har ført til en stadig grønnere verden. 

Mer CO2 i lufta, gjør også at plantene trenger mindre vann. Dette er muligens en viktig faktor for den økte matvareproduksjonen som har funnet sted.

Ørkenområdet i Sahara er de siste 10-år redusert med det doble av Norges areal.

Er teorien om en skadelig global oppvarming egentlig er et påskudd for å endre verdens økonomiske system?

Ottmar Ederhofer, en tidligere leder i FNs klimapanel (IPCC) har uttalt følgende:

«Man må fri seg fra illusjonen om at internasjonal klimapolitikk er det samme som miljøpolitikk. Politikken for klimaendringer er derimot om hvordan den faktiske fordelingen av verdens rikdom kan endres».

Figuren nedenfor viser antall dager med registrerte rekordtemperaturer i USA siden 1895.

De varmeste åra var på 1930-tallet.

Som for sykloner, har tallet på kraftige tornadoer (i USA) sunket kraftig siden  1950-tallet.

Det hevdes også at stadig flere dyrearter står i fare for å dø ut. Statistikken tyder på at dette ikke er tilfelle.

At verden blir stadig bedre, er figuren nedenfor en illustrasjon på.

Andelen av Jordas befolkning som lever i ekstrem fattigdom (rødt) er sunket fra over 90% rundt 1820 til under  10% i dag.

Basert på klimamodeller hevdes det at Jordas atmosfære blir stadig varmere. Sammenlignet med observasjoner (svart kurve) viser imidlertid modellene altfor høye temperaturer.

Modellene er basert på at mer CO2 i atmosfæren gir høyere temperatur. Det er imidlertid meget sannsynlig at endringene i temperatur i hovedsak skyldes endringer på sola, og antakelig også påvirkning fra planetene i solsystemet.

Det er ingen tvil om at den positive utviklingen på Jorda i det siste hundreåret skyldes økt tilgang på energi. Figuren nedenfor viser hvordan verdens brutto  nasjonalprodukt (GDP) har økt nærmest lineært med bruk av energi.

 

Verdens politikere har i løpet av de siste tre 10-år forsøkt å gjøre noe med utslipp av CO2 til atmosfæren, fra brenning av fossile brensler.

Den svarte kurven viser hvordan CO2-innholdet i atmosfæren har økt fra 340 ppm i 1980 til 410 ppm i 2020. 

Resultatet er ingen effekt.

Mange mener det økte innholdet av CO2 i atmosfæren i liten grad, om noen, skyldes brenning av fossiler.