,

Det enkleste er ofte(st) det beste

(Stavanger Aftenblad 25.9.2012)

Om bybanen i Stavanger – Stavanger Aftenblad 25.september 2012

Aftenbladet hadde den 21.september to innlegg om Bybanen. Med referanse til en rapport utarbeidet av Asplan Viak ble det slått fast at en ny bybane vil ha større negative følger for bymiljøene i både Stavanger og Sandnes enn å satse på bussen. Etter å ha vurdert flere alternativer for transportløsninger, er det som kommer best ut «en oppgradering av dagens tilbud, som blant annet innebærer hyppigere bussruter, prioritering av bussen, bedre for gående og syklende og bedre utnyttelse av Jærbanen».

I all beskjedenhet er dette nærmest identisk med det undertegnede har foreslått i flere innlegg gjennom flere år i Aftenbladet for økt utnyttelse av Jærbanen. Her er 10 konkrete forslag som ble lagt frem i et innlegg den 7.juni iår om Jærbanen (dobbeltsporet):

  1. Start matebusser til Jærbanen, med samme frekvens som toget, til og fra tett bebodde områder langs dobbeltsporet. 
  2. Øk frekvensen på toget til hvert 10.minutt (eller oftere) i rush-tiden, 20 minutter ellers.
  3. Fjern kritiske flaskehalser for busstrafikk. I tillegg til på Fv44 vil dette si i Kannikbakken og Ullandhaugvegen, samt Forusbeen (og Forus Øst/Vest generelt). Steng eventuelt veier med alternative ruter for biler.
  4. Legg ned bussrutene 1 og 3 langs Fv44, men behold rute nr. 2. 
  5. Start matebuss mellom flyplassen og Gausel stasjon, med stopp på Førus Øst/Vest og i Solakrossen.
  6. Togstasjon på Lura, senere på Jåttå nord.
  7. Toglinje mellom Gausel stasjon og flyplassen, via Forus Øst/Forus Vest.
  8. Toglinje mellom Sandnes/Ganddal og Ålgård via Bogafjell/Håbafjell (Ålgårdsbanen).
  9. Overfør ansvar for drift av toglinjen mellom Stavanger og Egersund til Kolombus for bedre samordning.
  10. Sørg kontinuerlig for at øvrige deler av Nord-Jæren får et bedre kollektivtilbud.

Dette er en løsning som kan implementeres nesten umiddelbart med relativt små kostnader, og bygges ut etter hvert. Alternativer til forslagene fins helt sikkert, og både rekkefølge og innhold kan varieres. At Kolumbus nå får sin første hybridbuss bør være et ledd i dette, med en etterfølgende gradvis utskifting av samtlige busser til hybridbusser, eller enda bedre: elektriske busser. 

Det siste bør også bidra til innholdet i den andre artikkelen, basert på en SINTEF-rapport som konkluderer med at «buss og bane svekker helsa». At det kun er syklister og forgjengere som vil gå over til å bruke buss/bane anses meget usannsynlig dersom kollektivtrafikken får så hyppige avganger at ventetiden på holdeplassene blir minimal, og reisetiden blir akseptabel, selv med bytte av tog/buss. For alle husstander med mer enn en bil, bør det dessuten være et sterkt økonomisk insitament å redusere antall biler i husstanden.

Det vil alltid være slik at de fleste må gå et stykke før og etter en tur med buss/bane. De som bor litt lengre unna, kan også lett sykle til det første stoppestedet. Begge disse faktorene vil bidra til å bedre, ikke svekke, folkehelsa. Dessuten, på bussen/toget er det mulighet for å treffe kjente, og kanskje til og med få kontakt med medmennesker en sjelden eller aldri har samvær med. Kanskje et lite sosialmedisinsk bidrag til å bedre folkehelsa?

Det er ellers underlig å følge reaksjonene fra flertallet av lokale politikere på den ene negative fagrapporten etter den andre på utbygging av ny bybane. Kritikken preller av disse selvutnevnte ekspertene, som tilsynelatende tror fullt og fast på det gamle ordtaket om at den Gud gir et embete, gir han også forstand.

Som så mye annet her i verden, er det nok også her slik at det enkleste også er det beste.

Sivilingeniør Ivar Sætre, Stavanger