,

Bybanen og bilkøer

Stavanger Aftenblad 18.5.2012

Informasjonsrådgiveren for Bybanen hevder i Aftenbladet den 10.mai at Bybanen er bilkøenes redning.Nå er det selvsagt å ønske at bilkøene ikke blir reddet, men forsvinner. Om Bybanen kan bidra til det, er imidlertid et stor spørsmål. Dersom Bybanen vil få en effekt på reduserte bilkøer, vil det uansett ikke skje før rundt 2020. I mellomtiden vil høyst sannsynlig bilkøene bare øke. 

Hvis Bybanen blir vedtatt, vil bilkøene i perioden frem til 2020 helt sikkert øke på grunn av den betydelige byggevirksomheten som da vil pågå, mer eller mindre midt i fylkesvei 44 (Fv44). De køene som de siste par åra har oppstått i Hillevåg, blir nok bare blåbær i sammenligning. I tillegg ser det ut til at Ryfast- og Eiganestunnellene blir igangsatt til høsten. En betydelig del av bortsprengte fjellmasser skal i dette tilfellet dumpes i Jåttåvågen. Selv om Diagonalen blir hovedtransportåren for dette, vil Fv44 bli berørt i området rundt rundkjøringen på Jåttå. Til sist sier statistikerne at det kommer til å bli en betydelig befolkningsvekst i området de kommende åra, med derav økende trafikk på Fv44. Forhåpentlig blir alt dette tatt hensyn til i den pågående planleggingen, men det er tillatt å tvile på at det vil gå knirkefritt.

Dersom det ikke hadde vært alternativ, er dette kanskje noe vi måtte finne oss i. Men det fins et alternativ, som riktignok ser ut til å bli bevisst unngått: Full utnyttelse av Jærbanen, spesielt på dobbeltsporet mellom Stavanger og Sandnes. Ved opprettelse av matebusser, med samme hyppighet som toget, i nærområdene for hver togstasjon, kan det oppnås en betydelig kapasitet med konkurransedyktige reisetider for svært mange. Den eneste ulempen er at mange må skifte fra tog til buss, men ved hyppige og korresponderende avganger vil dette bety relativt lite for den totale reisetiden. En utilsiktet positiv fordel vil være at mange vil spasere til og fra buss eller tog, og derved få litt ekstra og helsegivende mosjon.

Med togavganger hvert 15. minutt (som nå), og med færre avganger utenom rushtiden, vil Tog+Buss ha en kapasitet på ca. 40.000 passasjerer på hverdager. Dersom hyppigheten økes til hvert 10.minutt, vil kapasiteten øke til rundt 60.000 pr. døgn, og avganger hvert 10.minutt er langt fra grensen ifølge Jernbaneverket. Selv 40.000 passasjerer pr. døgn er noe Bybanen kun kan håpe på en gang lenge etter 2020, mens det med Tog+Buss er mulig umiddelbart. I tillegg er Tog+Buss mulig å gjennomføre umiddelbart, dersom myndighetene bestemmer seg for det. Noen flaskehalser må det imidlertid regnes med i den første tiden.

På nettsidene til Bybanen er det listet opp et sett med det Bybanekontoret kaller fakta, eller fordeler, om Bybanen. Det er imidlertid fordeler som ikke holder mål mot Tog+Buss:

  • Bybanen vil ikke frigi byrom, men derimot kreve ekstra byrom for banen.
  • Bybanen har ikke høyere kapasitet enn Tog+Buss.
  • Toget er dobbelt så raskt som Bybanen, og vil heller ikke forsinkes av bilkøer. På samme måte som Tog+Buss, vil også Bybanen ha behov for matebusser.
  • Tog er like behagelig, eller mer, enn Bybanen. Nye busser (ved naturlig utskifting) vil bli like behagelige.
  • Tog+Buss er et bedre alternativ enn Bybanen for å møte fremtidens befolkningsøkning.
  • Tog+Buss kan også vokse ved behov. Med avganger hvert 5.minutt, vil kapasiteten mellom Stavanger og Sandnes bli over 100.000 passasjerer på hverdager. Dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø/Egersund vil øke dette ytterligere.
  • Tog+Buss er like miljøvennlig og stille som Bybanen. Etter hvert vil også dagens busser kunne skiftes ut med elektriske, som alt er tilgjengelige, med betydelige miljøforbedringer.
  • Tog+Buss har minst samme strukturerende effekt som Bybanen.
  • Tog+Buss, spesielt toget, vil være like eller mer attraktivt for næringsutvikling sammenlignet med Bybanen.

Den aller viktigste fordelen med Tog+Buss er imidlertid at det kan implementeres nesten umiddelbart, med ubetydelige tilleggskostnader sammenlignet med Bybanen. Det må imidlertid besluttes.

Det synes imidlertid som de regjerende politikere sitter med fastlåste oppfatninger om hva som er det beste alternativet. Inntil disse skylappene fjernes, er det fare for at det gjøres enda en feilprioritering når det gjelder kollektivtrafikken på Nord-Jærn.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger