BLIR DET KALDERE?

Denne artikkelen ble sendt til Stavanger Aftenblad for publisering, men ikke tatt inn i avisa. Del den gjerne med andre!

Dessverre er avisa fortsatt redd for å trykke innlegg som stiller spørsmålstegn ved teorien om menneskeskapt oppvarming.

Ledende media har etter årsskiftet rapportert om den globale temperaturutviklingen. De fleste har rapportert at 2022 var det 5. varmeste «siden målingene startet». Dette er basert på konvensjonelle temperaturmålinger på landstasjoner. Få, om noen, refererer til de antakelig beste målingene av global temperatur: satellittmålinger. Disse viser at 2022 var det 7. varmeste siden 1979, da satellittmålingene startet. 

Målinger på land er beheftet med betydelig usikkerhet. Mange målestasjoner er, siden målingene startet, blitt bygget inn, og dermed påvirket av bygningers varme (såkalte varmeøyer). Samtlige termometer er dessuten kun plassert på land, og betydelige områder (hav) inngår ikke. 

Satellittmålinger viser gjennomsnittet for hele Jordens overflate. I desember 2022 var temperaturen 0,04 grader under gjennomsnittet for perioden 1991-2020.  I tropene var tilsvarende temperatur 0,35 grader under og i Arktis 0,12 grader under gjennomsnittet. At det observeres lavere temperatur i tropene har vært forventet, men ikke i Arktis (ved polene). Det interessante er imidlertid at temperaturene ikke lenger øker. Det skriver få aviser om.

Siden 1998 har den globale temperaturen ligget relativt flatt, og etter 2015 har utviklingen hatt en nedadgående trend. Spørsmålet er om denne trenden vil vare ved.

Flere rapporter har de siste åra vist at Jorda kan være på vei inn i en kaldere periode. Det har lenge vært kjent, selv om det siden den lille istid har skjedd en gradvis oppvarming, at temperaturen varierer. Stadig mer tyder på at temperaturen varierer syklisk, og at den de siste 10-15 år har ligget på toppen av en syklisk kurve, som vil synke i de neste 20-30 år.

I tillegg er det stadig mer klart at temperaturendringene ikke har sammenheng med atmosfærens innhold av CO2. Systematiske målinger foretatt siden 1969 på Hawaii, viser en jevn økning av CO2-innholdet siden da. Det har (antakelig feilaktig) vært antatt, uten målinger, at dagens innhold på ca. 420 ppm har økt fra ca. 280 ppm i «før-industriell» tid.

Det fins imidlertid mange målinger av CO2 før 1969, faktisk helt fra 1820. Den tyske kjemikeren Ernst Georg Beck har samlet rundt 100.000 målinger fra over 900 lokasjoner. Disse målingene er meget nøyaktige (+/-3%), med et overraskende resultat. Rundt 1940 var CO2-nivået på rundt 380 ppm, og før 1820 nesten like høyt. Det tyder på at det ikke er noen sammenheng mellom global temperatur og atmosfærens innhold av CO2.

Professor (emeritus) Harald Yndestad ved NTNU/Ålesund fikk etter Becks død oversendt hans målinger. Han har gjort analyser av Becks målinger og de fra Hawaii. Begge måleseriene korrelerer godt med registrerte havtemperaturer. Det tyder på at CO2-innholdet, og den globale temperaturen, i første rekke avhenger av temperaturen i havet.

Yndestad er i denne sammenheng ingen hvem som helst. Han tok sin doktorgrad (dr.philos) på variasjoner av biomasse (fisk) i Nord-Atlanteren, og har således inngående kjennskap til nettopp temperaturvariasjonene i havet.

Konsekvensene, dersom Beck har rett, kan bli dramatiske. De vil innebære, som mange lenge har hevdet, at teorien om global oppvarming er basert på politiske beslutninger, og ikke vitenskap.

 Spørsmålet gjenstår så, om noen kan stilles til økonomisk ansvar for det som ah skjedd siden 1990.

*****************************************

REFERANSER:

CO2-sensitivitet:

https://wattsupwiththat.com/2022/12/22/equilibrium-doubled-co2-sensitivity-by-observational-methods/

Temperaturtoppen nådd?

https://wattsupwiththat.com/2022/12/21/uah-what-is-foretold/

Blir det virkelig kaldere?

https://wattsupwiththat.com/2022/12/21/puerto-rico-greens-launch-rico-lawsuit-against-big-oil/

https://www.drroyspencer.com/2023/01/uah-global-temperature-update-2022-was-the-7th-warmest-of-44-year-satellite-record/

https://wattsupwiththat.com/2023/01/07/2022-seventh-warmest-year-warming-slows-down/

https://notrickszone.com/2023/01/08/german-renewable-energies-expert-global-warming-is-going-to-pause-as-north-atlantic-cools/

https://inyheter.no/23/12/2022/vi-fryser-men-politikerne-synes-ikke-det-er-kaldt-nok/

https://wattsupwiththat.com/2023/01/29/the-climate-alarmists-greatest-fear/

CO2: The Greatest Scientific Scandal of Our Time

by Zbigniew Jaworowski

https://larouchepub.com/eiw/public/2007/eirv34n11-20070316/38_711_science.pdf

 

 Denne figuren viser resultat fra Becks målinger. Det fremgår klart av figuren at innholdet av CO2 i atmosfæren har vært høyere enn i dag i industriell tid, uten innvirkning fra menneskeskapte utslipp fra brenning av fossiler.

 

 

Denne figuren for den globale  temperaturen, fra satellittmålinger, kan være i ferd med å snu.

 

 

 

 

 

Kommentar fra Harald Yndestad

Jeg begynte å studere dette i 2014. Arbeidet er publisert i to artikler. Kortversjonen er at global oppvarming får et maksimum rundt år 2025 og et dypt minimum ca 2070. Den kalde perioden vil vare i ca. 100 år. Indikatorer tyder på at det blir kaldere enn vi hadde på 1800-tallet.

Den første artikkelen en basert på en dataserie jeg fikk fra NASA. Du finner artikkelen her:

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/handle/11250/2473902

 Den andre artikkelen viser at Den Lille istid var en sum av kalde klimaperioder innenfor en samlet periode på 4500 år. Vi har trodd at den siste kalde perioden var på 1800-tallet, men det kommer en ny kald klimaperiode allerede i dette århundret. Du finner artikkelen her:

Yndestad H. 2022. Jovian Planets and Lunar Nodal Cycles in the Earth’s Climate Variability Frontiers in Astronomy and Space Sciences. May 10. 2022. https://doi.org/10.3389/fspas.2022.839794

 Dataserien til Beck representerer verdens lengste måleserie for CO2 i atmosfæren. Sammen med måleserien fra Mauna Loa, representerer de en måleserie på 200 år. Min analyse av Beck sin dataserie viser at det er havets overflatetemperatur som styrer veksten av CO2 i atmosfæren, og ikke omvendt. Samtidig har endringer i CO2 signaturen (periodene) til tidevannet. Det betyr at det er ikke mulig å styre mengden av CO2 i atmosfæren.

  https://larouchepub.com/eiw/public/2007/eirv34n11-20070316/38_711_science.pdf