, ,

Alternativ til el-bilen

Innlegg i Stavanger Aftenblad 7.8.2014 om el-biler og i

Ole Henrik Hannisdal (OHH) og Ingrid Hjørnegård (IH) spør i Aftenbladet 2.august om det egentlig er noe alternativ til el-bilen. Deres tendensiøse svar må ses i lys av det de leder, hhv. Grønn Bil og fornybar energi i Energi Norge.

OHH og IH innrømmer riktignok at elbiler ikke er perfekte. Det er tross alt snakk om en bil. Elektriske motorer ble oppfunnet for mer enn 100 år siden. Det nye er at det er utviklet batterier som tillater en langt større kjøredistanse før det er nødvendig med lading enn tidligere. Batteriene vil sikkert bli enda bedre i åra som kommer. Men elbiler vil i lang tid fremover være mye mer ressurskrevende å produsere enn konvensjonelle biler. Siden det er en direkte sammenheng mellom ressursbruk og energiforbruk, betyr det at en elektrisk bil allerede da den forlater fabrikken, har forårsaket større utslipp av CO2 enn en tilsvarende konvensjonell bil vil ha i løpet av hele sitt livsløp. Så lenge den marginale elektriske kraften i et område kommer fra kullkraftverk, vil også en elbil forårsake mer utslipp av CO2 i drift enn en liten og moderne, men bensindrevet bil. Så lenge det er utstrakt kraftutveksling mellom Norge og det europeiske kontinent, gjelder dette også Norge.

Alternativet til en elbil er derfor idag en liten og moderne bensinbil. Den er langt bedre, og vil være det i mange år fremover. Den dagen elbiler blir produsert mye mer ressurseffektivt, kan dette endre seg.

På ett område har OHH og IH rett, nemlig at elbilen forårsaker mindre utslipp av partikler fra motoren enn bensinbiler. Men opphvirvling av støv og vegslitasje er det samme som for andre biler. Nye bensinbiler blir imidlertid stadig bedre, ettersom teknologien forbedres. Det som er problemet, er derfor i første rekke eldre bensin- og dieselbiler. Om det skal gis offentlig støtte til biler, burde det derfor være i form av kompensasjon for innlevering av gamle biler, som så eventuelt kan erstattes med moderne, helst mindre, biler.

Et enda bedre tiltak ville antakelig være å fjerne alle bensin- og dieseldrevne busser fra bykjernene, og erstatte dem med elektriske. Det vil både bedre luftkvaliteten og redusere støy. Dersom det også blir gitt støtte til reduksjon av billettprisene for kollektivreisende, lagt større vekt på å gi preferanser for kollektivtrafikken og ikke minst organisere denne bedre, vil trafikkproblemene bli vesentlig redusert. Elbilen bidrar lite til det, og det er ingen hast med å gi den noen som helst preferanser.

Ivar Sætre

Sivilingeniør

Stavanger